Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г. / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 23. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (приложение № 2).

(2) отпада

(3) Когато кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

(4) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложение № 2.

(5) Ако кандидатстващите по ал. (4) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва оценката, която формира по-висок състезателен бал за съответната специалност.

(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

1. Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2.

2. Оценката по т. 1 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00) като не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.

3. За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, при кандидатстване за специалности, за които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взема средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от свидетелството за владеене на български език по ОЕЕР, издавано от ДЕО-ИЧС.

4. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

(7) Ако при балообразуването за специалност Биология и английски език се вземе оценка по биология като конкурсен изпит (държавен зрелостен изпит), то задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по английски език и обратно.

(8) Ако при балообразуването за специалност Химия и английски език се вземе оценка по химия, математика, физика, биология като конкурсен изпит (държавен зрелостен изпит), то задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по английски език и обратно.

(9) Ако при балообразуването за специалност География и английски език се вземе оценка по география като държавен зрелостен изпит, то задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по английски език и обратно.

(10) При балообразуването за специалностите Японистика, Китаистика и Кореистика:

1. се вземе оценка по чужд език като държавен зрелостен изпит, задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по български език и литература.

2. се вземе оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит и сертификат за владеене на съответния език, задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по чужд език.

(11) Условие за допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалностите в Стопанския факултет е владеенето на чужд език при следните възможности:

1. успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език;

2. сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Geothe-Zertifikat B2, C1, C2

за френски език: DELF / DALF

- сертификати, издадени от Департамента за езиково обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

(12) Условие за допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалност Хебраистика, за специалност Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) и за специалност Философия (на английски език) е владеенето на английски език при следните възможности:

1. успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език;

2. сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

(12) За допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалност Комуникационен мениджмънт е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

1. успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език, немски език или френски език.

2. сертификат за владеене на английски, немски или френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

(13) За допускане до участие в класирането и формирането на състезателния бал за специалност Медицина е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

1. успешно издържан кандидатстудентски изпит по биология (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит;

2. успешно издържан кандидатстудентски изпит по химия (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит.

Чл. 24. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.

(2) На първите трима, класирани за участие в международната олимпиада по класически езици, се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Класическа филология.

(3) На класираните от първо до трето място на националната олимпиада по гражданско образование, се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Философия.

(4) На първенците от националните олимпиади по английски език, немски език, френски език, испански език и италиански език, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите във Факултета по класически и нови филологии и за специалностите в Стопанския факултет.

(5) На първенците от националната олимпиада по български език и литература, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат по български език и литература и важи за специалностите от Факултета по славянски филологии.

(6) На първите двадесет (20) от националната олимпиада по руски език оценката се признава за резултат по руски език и е валидна за специалност Руска филология.

(7) На първенците от националната олимпиада по история и цивилизация, които имат оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит за специалностите в Историческия факултет.

(8) На първенците от националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

(9) На първите двадесет (20) на националната олимпиада по физика и на националната олимпиада по астрономия се признава оценка отличен (6.00) за резултат по физика и важи за специалностите във Физическия факултет.

(10) На първенците от националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат по математика за специалностите в Стопанския факултет.

(11) На първенците от националните олимпиади по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки се признават за резултати от конкурсните изпити по биология и по химия за специалностите в Медицинския факултет, като оценките не по-ниски от мн. добър (4.50) се признават за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия и за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

(12) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология. На получилите оценки не по-ниски от отличен (5.50) се признават за оценка отличен (6.00) от изпита по биология. Признатите оценки важат за специалностите в Биологическия факултет.

(13) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценки не по-ниски от добър (4.00), тези оценки оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

(14) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, биология и здравно образование и английски език, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити от съответните кандидатстудентски изпити и важи за балообразуването за специалностите във Факултета по химия и фармация.

(15) На първенците от националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския изпит по химия и важи за специалност Медицинска сестра в Медицинския факултет, за специалност Биология и химия в Биологическия факултет и за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

(16) На първенците от националната олимпиада по география, получили оценка не по-ниска от много добър (5.00), тази оценка се признава за резултат по география за специалностите от Геолого-географския факултет.

(17) На първите десет (10) от националните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, философия, математика, информатика, френски език, испански език, италиански език, английски език, немски език, български език и литература, руски език оценката се признава за резултат от съответния кандидатстудентски изпит и е валидна за специалностите във Философския факултет.

Чл. 25. (1) Кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На защитилите дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “История”, тази оценка се признава за резултат от изпит за специалностите в Историческия факултет и за специалностите Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

2. На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от изпит за специалностите Философия, Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

2.1. За специалност Културология и Социология оценката от защитата в профил “Философия и култура” се признава за резултат от конкурсния изпит, при условие че оценката е не по-ниска от отличен (5.50).

3. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи в профил “Български език и литература” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от изпит за специалностите във Факултета по славянски филологии и специалностите Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

4. На защитилите дипломни работи в профилите “Български език и литература”, “История” и “Философия и култура” с оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити за специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по педагогика и Богословския факултет.

5. Оценките от вътрешния писмен изпит по старогръцки и латински език в профилите “Латинистика” и “Грецистика” се признават за резултат от конкурсните изпити, валидни за специалностите Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология, Румънска филология, Португалска филология, Арменистика и кавказология, Теология, Религията в Европа, Философия, Психология, Социология, Политология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия и Изобразително изкуство.

Чл. 26. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

2. На положилите вътрешен изпит с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) по физика, тази оценка се признава за резултат от съответния изпит за специалностите във Физическия факултет и за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

3. На получилите оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от изпит по съответния предмет за специалностите във Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Факултета по науки за образованието и изкуствата, за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицинския факултет и за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

4. Получените оценки от вътрешните изпити по биология и химия не се признават за специалностите Медицина и Фармация.

Чл. 27. За кандидат-студенти, завършили Софийската или Пловдивската духовни семинарии балообразуването за специалност Теология се извършва съгласно приложение № 2.

Чл. 28. (1) На кандидат-студенти, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на националното състезание по химия и опазване на околната среда, оценката се признава за резултат от кандидатстудентския изпит по химия, валиден за специалност Фармация.

(2) На кандидат-студентите, получили оценка отличен (6.00) на националното състезание по Знания за Европа и отличен (6.00) по един от езиците: английски, немски, френски или испански език от същото състезание, тези оценки се признават за резултат по история и по съответния език, валидни за прием само в специалност Европеистика във Философския факултет.

(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Математически турнир „Атанас Радев”, Зимни математически състезания, Пролетни математически състезания, Есенен турнир по информатика, Зимни състезания по информатика, Пролетен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи и на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II.

(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) на Националното състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II.

(5) На кандидат-студентите, получили от I до III награда от Националното пролетно състезание по физика, както и на класираните в отбора за международния турнир на младите физици (IYPT) се признава оценка отличен (6.00) за резултат по физика.

(6) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологическия факултет и за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицинския факултет.

(7) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на Националното състезание по природни науки и екология, тази оценка се признава за оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския изпит по биология при кандидатстване във всички специалности на Биологическия факултет.

(8) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от добър (4.00) от Националното състезание по природни науки и екология и от Националното състезание по химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден за специалностите във Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация), за специалност Медицинска сестра в Медицинския факултет и за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

Чл. 29. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 25, 26, 27 и 28 могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.

(2) Правата по чл. 24 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 24, 25, 26, 27 и 28 се ползват в годината на завършване на средното образование.

(3) Ако кандидат-студентите по чл. 24, 25, 26, 27 и 28 се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва най-високата получена оценка.

(4) отпада

(5) На кандидат-студенти, допуснати до националния кръг на олимпиадата по математика през текущата година, се признава максимален бал за специалностите Математика, Приложна математика, Статистика и Математика и информатика.

Чл. 30. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:

1. Издържали успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 20, ал. (3) срокове.

2. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование.

3. Не отговарят на условията за допускане до участие в класирането за специалности, за които се изисква сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages).

4. Кандидат-студенти с резултат „НЕ“ на компонент 2 от изпита по биология и/или от изпита по химия не образуват състезателен бал и не участват в класирането за специалност Медицина с получената оценка на компонент 1 от изпита по биология и/или от изпита по химия.

5. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.

6. С анулирана писмена работа по чл. 16, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити.