Начало / Образование / Следдипломна квалификация / Обща информация

   

В Софийския университет се обучават специалисти с висше образование /различни образователни степени/, както и студенти и ученици /предимно в краткосрочните курсове/.

Обучението в различните видове и форми квалификация се осъществяват чрез заявка по научни или тематични направления от специалностите в Софийския университет, в зависимост от нуждата от допълнителни знания и умения, необходими за извършването на определена дейност или за заемане на дадена длъжност. Съгласно чл.43 от Закона за висше образование това обучение не е основание за придобиване на нова специалност или образователна степен.

Продължителността на обучението се определя от първоначалното образование и квалификация и може да бъде от един семестър до две години. Краткосрочните курсове са с продължителност от няколко дни до един семестър.

Формите на обучение са в зависимост от организацията - редовна, задочна, комбинирана, дистанционна и в зависимост от броя на обучаваните - групова и индивидуална.

Организацията на този вид дейност в СУ "Св. Климент Охридски" се осъществява от Сектор „СДК и продължаващо образование“, който е общоуниверситетско обслужващо звено.

Дейностите по обучението в следдипломна квалификация в Софийския университет се регламентират чрез Правилник за структурата и дейността на Сектора за следдипломна квалификация , приет с решение на АС - протокол № 10/16.06.2000 г., изменен и допълнен с решение на АС - протокол № 3/17.11.2004 г. и протокол № 1/31.10.2018 г.

Правилникът определя организацията на учебния процес, разработването и утвърждаването на учебната документация, структурата и управлението на Сектора, участието на преподавателите и тяхното възнаграждение, статута на курсистите, финансирането и разпределението на средствата, получени от таксите.