Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2022-2023 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

   

Кандидатстване: 01.09.2022 г. - 31.10.2022 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 7.1. Медицина трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по професионална квалификация „магистър-лекар“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2022/2023 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2022-2023 г.

(брой)

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията ѝ 2
2 4.5. Математика Алгебра, теория на числата и приложения 1 1
3 4.5. Математика Математически анализ 2
4 4.5. Математика Изчислителна математика 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1
7 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
8 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
9 4.5. Математика Изследване на операциите 2
10 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 3
13 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
20 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1 1
22 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 2 1
ОБЩО 33 15
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
23 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2 1
24 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
25 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
26 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (с обучение на английски език) 1
27 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 3
28 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 2
29 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1
30 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
31 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
32 4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 1
33 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
34 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2
35 4.1. Физически науки Биофизика 1
36 4.1. Физически науки Оптометрия 1
ОБЩО 21 2
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
37 4.2. Химически науки Аналитична химия 1 1
38 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 4
39 4.2. Химически науки Полимери 1
40 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
41 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
42 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
43 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
44 4.2. Химически науки Органична химия 2
45 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 2
46 7.3. Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 2
47 7.3. Фармация Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 1
48 7.3. Фармация Фармакогнозия и фитохимия 1
ОБЩО 18 1
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
49 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
50 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
51 4.3. Биологически науки Ентомология 1
52 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1 1
53 4.3. Биологически науки Микробиология 3
54 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
55 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на микроорганизми) 1
56 4.3. Биологически науки Генетика (Синтетична биология) 1
57 4.3. Биологически науки Генетика (Техники за молекулно клониране и генно инженерство) 1
58 4.3. Биологически науки Биохимия 1
59 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 2
60 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
61 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 1
62 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
63 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология) 1
64 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 2
65 4.3. Биологически науки Хидробиология (Биологично водопречистване) 1
66 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 1
67 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 1
68 1.3. Педагогика на обучението по.. Методика на обучението по биология 1 1
ОБЩО 23 3
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
69 4.4. Науки за земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 1
70 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
71 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) 1
72 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 1
73 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 1
74 4.4. Науки за земята География на населението и селищата 1
75 4.4. Науки за земята Климатология 1
76 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
77 4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 1
78 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 1
79 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1 1
80 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 1
81 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 3
82 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по география 1
ОБЩО 15 2
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
83 2.4. Религия и теология Теология (Библеистика) 3
84 2.4. Религия и теология Теология (Историческо богословие) 3 1
85 2.4. Религия и теология Теология (Систематическо богословие) 4 1
86 2.4. Религия и теология Теология (Практическо богословие) 3
ОБЩО 13 2
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
87 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 3 2
88 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика (с обучение на английски език) 1
89 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 4 2
90 3.8. Икономика Финанси, Финансов анализ и Финансов мениджмънт 3 2
91 3.8. Икономика Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 3 2
92 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 2 2
93 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) - с обучение на английски език 1 1
94 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 2 2
95 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката (с обучение на английски език) 1 1
96 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 1 1
97 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране (с обучение на английски език) 1 1
98 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 2 2
99 3.7. Администрация и управление Стопанско управление (с обучение на английски език) 1
ОБЩО 25 18
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
100 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 1
101 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 1
102 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
103 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
104 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
105 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
106 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
107 2.3. Философия Философия на науката 1
108 2.3. Философия Теория на познанието 1
109 2.3. Философия Онтология 1
110 2.3. Философия Философия на историята 1
111 2.3. Философия Етика 2
112 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика)
113 2.3. Философия Етика (Биоетика)
114 2.3. Философия Логика 1
115 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
116 2.3. Философия Естетика 2
117 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 5
118 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
119 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
120 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
121 2.3. Философия История на философията (Нова философия - ХIX век) 1
122 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
123 2.3. Философия История на философията (Източна философия) 1
124 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 2 1
125 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика)
126 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката)
127 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) с обучение на български и на английски език
128 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда)
129 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3 1
130 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Оценка на въздействието в областта на културата) 1
131 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на религията) 1
132 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология - общества и медии) 1
133 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 1 1
134 3.2. Психология Психология на здравето 2
135 3.2. Психология Обща психология (Психология на личността) 1
136 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на английски език) 1
137 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на български език)
138 3.2. Психология Консултативна психология 1
139 3.2. Психология Педагогическа психология 1
140 3.2. Психология Социална психология 1
141 3.2. Психология Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)
142 3.2. Психология Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)
143 3.2. Психология Клинична психология 1
144 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1 1
145 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)
146 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 5
147 3.3. Политически науки Политология (Български политически процес)
148 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология)
149 3.3. Политически науки Публична администрация 1 2
150 3.3. Политически науки Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 4 1
151 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)
152 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)
153 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)
154 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС)
155 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)
156 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
157 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
158 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Специални библиотечни колекции)
159 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 в.) 1
160 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационни ресурси) 1
161 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване)
ОБЩО 58 8
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
162 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1 1
163 2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 1
164 2.2. История и археология История на България (История на Българското възраждане) 1
165 2.2. История и археология История на България (Нова българска история) 1
166 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 1 1
167 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1
168 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1
169 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1
170 2.2. История и археология Стара история и тракология (Стара история) 1
171 2.2. История и археология Стара история и тракология (Тракология) 1
172 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1
173 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1
174 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
175 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Древен Рим) 1
176 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1
177 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 1
178 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 1
179 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Геополитически и геостратегически проблеми на Балканите, XVI-XIX век) 1
180 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Дипломация и разузнаване, XVIII-XIX век) 1
181 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите XIX-XX век) 1
182 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Югославска Македония и Република Северна Македония) 1
183 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Българска етнология) 1
ОБЩО 20 5
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
184 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
185 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
186 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX-XXI век) 1
187 2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език - фонетика) 1
188 2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език) 1
189 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
190 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
191 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
192 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
193 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на полската литература) 1
194 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на чешката литература) 1
195 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на хърватската литература) 1
196 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на славянските литератури) 1
197 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1 1
198 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2
199 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1
200 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
201 2.1. Филология Българска литература (Детска литература) 1
202 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20. век) 1
203 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
204 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1
205 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1
206 2.1. Филология Български език (Морфология) 1
207 2.1. Филология Български език (Синтаксис и прагматика) 1
208 2.1. Филология Български език (Семиотика и стилистика) 1
209 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
210 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
211 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
212 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1
213 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
214 2.1. Филология Теория и история на литературата
(Теория на литературата)
2
215 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език 1
216 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по литература 1 1
ОБЩО 33 5
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
217 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) с обучение на английски език 1 1
218 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска култура) с обучение на английски език 1 1
219 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) с обучение на английски език 1
220 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) с обучение на английски език 1
221 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (с обучение на английски език) 1
222 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: Романтизъм) с обучение на английски език 1
223 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Научна фантастика) с обучение на английски език 1 1
224 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок) с обучение на английски език 1
225 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI-XVII век) 1
226 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XX в.) 1
227 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература) 1
228 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
229 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература и обществознание) 1 1
230 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
231 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
232 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
233 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Литература и култура на Корея) с обучение на английски език 1
234 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 1
235 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
236 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание - Близкоизточни изследвания и ислямознание) 1 1
237 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание - английски език) 1
238 2.1. Филология Германски езици (Дискурсивен анализ и текст лингвистика - английски език) 1
239 2.1. Филология Германски езици (Английска граматика и приложна лингвистика) с обучение на английски език 1
240 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) 1
241 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) 1
242 2.1. Филология Романски езици (Социолингвистика на френския език) 1
243 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1 1
244 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
245 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) 1 1
246 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
247 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
248 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Език и общество на Корея) 1
249 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
250 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
251 2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски-български език) 1 1
252 1.3. Педагогика на обучение по….. Методика на обучението по чужд език (Методика на обучениепо по немски език) 1
ОБЩО 35 11
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
253 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Антропология на медиите) 2
254 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Визуална комуникация) 3
255 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Връзки с обществеността и комуникационно въздействие) 2
256 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 2
257 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интегрирани маркетингови комуникации) 1
258 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интеркултурна комуникация) 1
259 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на българската журналистика) 1
260 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание) 3
261 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 1
262 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен език и стил) 1
263 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен мениджмънт и комуникация) 1
264 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 1
265 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация) 1
266 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Пресжурналистика) 1
267 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Публикационни изследвания) 1
268 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Спортна журналистика) 1
269 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 1
ОБЩО 24
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
270 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 1
271 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
272 3.6. Право Римско частно право 1 0
273 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
274 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1 1
275 3.6. Право Гражданско и семейно право (Облигационно право) 1 1
276 3.6. Право Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право) 0 1
277 3.6. Право Граждански процес 1 1
278 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 2 1
279 3.6. Право Финансово право 1 1
280 3.6. Право Административно право и административен процес 1 1
281 3.6. Право Конституционно право 2 2
282 3.6. Право Криминалистика 1 0
283 3.6. Право Наказателно право 1 1
284 3.6. Право Наказателно процесуално право 2 2
285 3.6. Право Международно частно право 2 1
286 3.6. Право Право на Европейския съюз 2 1
287 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
ОБЩО 23 18
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
288 1.2. Педагогика Логопедия 3
289 1.2. Педагогика Специална педагогика 2
290 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
291 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
292 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
293 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
294 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
295 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 2
296 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1 1
297 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1 1
298 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 3
299 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по изобразително изкуство 2
ОБЩО 23 2
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
300 1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт 1
301 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Основи на неформалното образование) 1
302 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
303 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
304 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 1
305 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическа социология) 1
306 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Емпирични изследвания в образованието) 1
307 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование 1
308 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по философски дисциплини 1
309 3.4. Социални дейности Социални дейности (Диагностика в социалната работа) 1
310 3.4. Социални дейности Социални дейности (Социална работа с бежанци и мигранти) 1
ОБЩО 6 5
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
311 7.1. Медицина Кардиология 1
312 7.1. Медицина Педиатрия 1
313 7.1. Медицина Вътрешни болести 1
314 7.1. Медицина Кардиохирургия 1
315 7.1. Медицина Хирургия 1
316 7.1. Медицина Акушерство и гинекология 1
317 7.1. Медицина Очни болести 1
318 7.1. Медицина Имунология 1
ОБЩО 8
ОБЩО 378 97
  475