Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / СУ съобщава за удължаване срока на търг

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
гр. София – 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

СЪОБЩАВА

че удължава срока на търговете, обявени в “Държавен вестник”, брой 42/05.06.2009 г., вестник “Новинар”, брой 111/21.05.2009 г. и на интернет страницата на СУ “Св. Климент Охридски” от 22.05.2009 г. – заповед № РД 19-153 от 11.05.2009 г. за откриване на процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните три обекта:

1.1. Помещение с площ от 27,80 кв. м., находящо се в едноетажна постройка до корпус “В” в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 1, гр. София, за офис при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.4. Помещения с площ от 74,72 кв. м., находящи се в подпокривната част на корпус “В” от сградата на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за работилница и/или склад при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.5. Гаражна клетка с площ от 36,67 кв. м., склад с площ от 10,72 кв. м. и терен с площ от 20 кв. м., находящи се в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за автосервизна дейност при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

до 16.07.2009 г. включително.

Отварянето на предложенията ще се извърши на 17.07.2009 г. от 10:00 ч. в заседателна зала № 1 в сградата на Ректората – бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

Справки и допълнителна информация по търговете: тел. 02/944-12-29.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/