Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / Софийски университет съобщава, че отменя търг

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
гр. София – 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

СЪОБЩАВА

че отменя търга, обявен в “Държавен вестник”, брой 11/10.02.2009 г. – заповед № РД 19-19 от 16.01.2009 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за следния обект (позиция 1.4.):

  • Терен с площ от 250 кв. м., находящ се в двора на Химическия факултет (пред североизточния вход на сградата на Химическия факултет) при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 1, за търговска дейност – фотостудио, оптика, магазин за цветя и др. при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

поради допусната техническа грешка при измерване на площта на отдавания под наем обект.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/