Начало / Новини / Новини и събития / В Алма матер се проведе научна конференция, посветена на съвременните методи и методики за научни изследвания

   
В Алма матер се проведе научна конференция, посветена на съвременните методи и методики за научни изследвания

Конференцията „Съвременни методи и методики за научни изследвания“ се реализира в рамките на проекта „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“, ръководен от гл. ас. д-р Пенка Христова и подкрепен от Фонд „Научни изследвания” (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г).

Събитието се проведе в зала „Яйцето” в сградата на Философски факултет (кампус „Изток“) с участието на 20 млади и утвърдени учени и докторанти от различни университетски факултети – Философски, Богословски, Биологически, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по журналистика и масова комуникация, както и независими изследователи от други институции.

IMG_5037 - т

Ключов лектор в конференцията беше проф. дфн Иванка Мавродиева, която представи своя методика, свързана с написването на научна статия. Тя изведе основни етапи и стъпки, както и особености при подготовката и публикуването на научни статии.

IMG_5079- шжт

Останалите участници в панелите представиха резултатите от своите научни изследвания, поставяйки акцент върху използваните от тях методи и методологии (Q-методологията, дълбочинни интервюта, киберетнографско наблюдение, анкетни карти, исторически обзор, многофакторен анализ, сравнителен анализ и др.). Бяха коментирани и конкретни аспекти от работата с извори, източници, бази данни, онлайн ресурси, анализиране на манускрипти, автентични текстове, документи и т.н. в рамките на изследователския процес.

IMG_6001-ш

Научното събитие изпълни заложените цели за постигане на приемственост спрямо трите предходни обучителни семинара в областта на количествените и качествените методи за научни изследвания, реализирани в рамките на подкрепения от Фонд „Научни изследвания“ общ проект. Докторантите и младите учени, участвали в семинарите, успешно демонстрираха усвояването на знания за методи и методики, както и умения за реализиране на научни изследвания.

IMG_5022 (2)- шж
IMG_5243-ж