Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2016/2017 година

   
Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2016/2017 година

Срокът за подаване на документи е от 7 до 14 септември 2016 г.

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2016/2017 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 80 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование е изпълнен. За незаетите места, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием.

От 7 до 14 септември 2016 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. На 16 септември 2016 г. ще се проведат допълнителни изпити по физика и теология (устен), както и събеседване за специалността „Изобразително изкуство“.

Класирането ще бъде обявено на 20 септември 2016 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 26 до 28 септември 2016 г.

Допълнителен прием на студенти за учебната 2016/2017 г.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са: „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „История“, „Археология,“ „Етнология“, „История и география“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „История и философия“, „Хебраистика“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“, „Балканистика“, „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Португалска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Математика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“ редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“ редовна и задочна форма, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език), „Химия“ редовна и задочна форма, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология“, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Агробиотехнологии“, „География“, „Геология“, „Право“ редовна и задочна форма, „Журналистика“ задочна форма, „Връзки с обществеността“ задочна форма, „Стопанско управление“, „Теология“, „Религията в Европа“ задочна форма, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Логопедия“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.

За пета поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. Специалностите, за които е обявен допълнителен прием, са: „Философия“ редовна и задочна форма, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“ редовна и задочна форма, „Европеистика“, „История“ редовна и задочна форма“, „Археология“, „Етнология“, „История и философия“, „Хебраистика“, „Педагогика“ редовна и задочна форма“, „Социални дейности“ редовна и задочна форма, „Неформално образование“ редовна и задочна форма, „Българска филология“ редовна и задочна форма, „Славянска филология“, „Балканистика“, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Португалска филология“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Индология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Физика“, „Физика и информатика“, „Физика на ядрото и елементарните частици“ (на английски език), „Химия“, „Компютърна химия“, „Фармация“, „Химия и английски език“, „Биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Биология и английски език“, „Агробиотехнологии“, „География“ редовна и задочна форма, „Геология“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, „Право“ редовна и задочна форма, „Международни отношения“, „Журналистика“ редовна и задочна форма, „Връзки с обществеността“ редовна и задочна форма, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна и задочна форма, „Религията в Европа“ задочна форма, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ редовна и задочна форма, „Социална педагогика“ редовна и задочна форма, „Специална педагогика“ редовна и задочна форма, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Логопедия“, „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.