Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Столична община връчиха награди за научноизследователска дейност на преподаватели от Алма матер

   
Софийският университет и Столична община връчиха награди за научноизследователска дейност на преподаватели от Алма матер

На заседание на Академичния съвет бяха отличени носителите на Голяматата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки и в областта на природо-математическите науки и на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Носителят на Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки е проф. дфн Георги Попов от Богословския факултет. Поради невъзможност на проф. Георги Попов да присъства, ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков връчи наградата на отец Кирил Попов.

1-1

Отец Попов поздрави всички от името на проф. дфн Георги Попов и заяви, че е изразител на неговото голямо вълнение и на неговата искрена благодарност и признателност за удостояването му с Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. „Подобно на средновековните наши знаменити химнографи проф. Попов възкликва: „Не аз действам, а Бог действа чрез мен““, каза отец Кирил Попов и допълни: „Нека по молитвите на св. Климент Охридски Чудотворец Божието благословение и Неговата милост да бъде върху всички вас!“, каза накрая отец Попов и пожела на всички на добър час!

Проф. дфн Георги Попов е дългогодишен преподавател в Богословския факултет и е най-успелият съвременен изследовател в областта на църковната песенна поезия в епохата на „Златния век“ на Старобългарската книжнина. Отрил и въвел за първи път в научно обращение десетки неизвестни химнографски творби на св. Кирило-Методиевите ученици.

През 2013 г. е отпечатана част първа на „Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа: Климента пясни“, която предлага цикъл предпразнични трипеснеци, създадени от св. Климент Охридски, както и разчитането на името на автора КЛИМЕНТА ПЯСНИ, вградено в акростих. Проф. Попов подготвя и втората част на труда си.

Проф. Попов се дипломира в Софийския университет през 1970 г. със специалност „Българска филология“ и втора специалност „Руски език“. Четири години след дипломирането си е учител в Пловдив. През 1973 г. задочна аспирантура по история на българския език към Института за български език при БАН поставя началото на научно-изследователския му път. Специализира на тема „Езиково-текстологично проучване на среднобългарски ръкописи“ в Москва и Ленинград (днес Санкт Петербург).

От 1976 до 1988 г. е и хоноруван преподавател по старобългарски език и история на българския език в Пловдивския университет. През 1987 г. защитава дисертационен труд на тема „Триодни произведения на Константин Преславски“ и получава научната степен „доктор на филологическите науки“.

През 1988-1992 г. е лектор по български език в Института по славистика при Университета в Залцбург, Австрия. От 1993 г. задълбочава научните си изследвания в Кирило-Методиевския научен център при БАН, като защитава последователно Старши научен сътрудник II степен и Старши научен сътрудник I степен.

Проф. дфн Георги Попов е преподавател по църковнославянски език и старобългарска книжнина в Богословския факултет на Софийския университет от 1992 г. Член е на редакционния съвет на сп. Paleobulgarica (Старобългаристика), на поредицата Кирило-Методиевски студии, на сп. Богословска мисъл.

За значимите му научни постижения проф. Попов е награден с Юбилеен медар 1300 г. България, Значка за Отличие на БАН, Медал „Климент Охридски“, Наградата „Академик Александър Теодоров-Балан“, Наградата на Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН за получени значими научни резултати във връзка с работата по проект на тема: „Старобългарски химнографски произведения на Кирило-Методиевите ученици“. Носител е и на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, както и на Орден на Българската православна църква „Св. Климент Охридски“ I степен.

2-2

Голямата награда за научноизследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на природо-математическите науки бе връчена на проф. дфзн Иван Христов от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет.

За мен е наистина голяма чест и привилегия да получа тази висока награда на университета, за което съм много благодарен. Искам да благодаря на комисията и рецензентите за високите оценки, с които са оценили моята работа и специално искам да благодаря на проф. Драйшу за номинацията за тази награда“, каза проф. Христов.

Проф. Иван Христов е завършил Физическия факултет на Софийския университет през 1980 г. от 1987 г. е доктор по физика, през 2000 г. – доктор на физическите науки, а от 2003 г. е професор. Водил е лекционни курсове „Фотонни структури“, „Вълнова и квантова оптика“, „Физика на мощните оптични полета“, „Вълнова и квантова оптика“ и други. Ръководител е на 7 дипломанта и 3 докторанта. Член е в различни научни професионални организации като Optical society of America, Alexander von Humboltd.

Координатор и ръководител на редица проекти. Рецензент на Nature, Physical Review Letters, Optic Letters, Optics Express и др.

Основните му научни приноси са свързани със създаване на нови методи за получаване на електромагнитно (оптично) лъчение с продължителност, сравнима с характерните времена на отклик на електроните в атомите и в кондензираната материя и изследването на взаимодействието на това лъчение с веществото. Тези работи доведоха до възникване на нова област в науката attoscience, която обединява на експериментално и теоретично ниво методите за лазерна генерация на атосекундни импулси и новите явления, наблюдавани при взаимодействието на тези импулси с материята. Автор и съавтор е на повече от 130 публикации в списания и трудове на конференции, като 92 от тях са в списания с общ импакт фактор >370. Сред тях две публикации в Nature, три в Science и шест в Physical Review Letters, както и три глави от книги по горната тематика.

Д-р Любомир Стоянов – физик от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет е носителят на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

3-3

От името на д-р Стоянов наградата прие проф. дфзн Александър Драйшу. Той благодари за високото отличие и посочи, че д-р Стоянов е кандидатствал и получил тази награда, след като вече е защитил докторската си дисертация и престоял пет години в битието си на физик във Физическия факултет. Спечелил е наградата, както и Хумболтова стипендия и вече е главен асистент във Физическия факултет. „Убеден съм, че имаме един достоен носител на тази награда. Благодаря ви!“, каза още проф. Драйшу.

Д-р Стоянов е учен, придобил международен авторитет в областта на сингулярната линейна и нелинейна оптика и с впечатляваща за възрастта му научна и публикационна дейност. Завършва „Физика“ през 2009 г. през 2011 г. завършва с отличие магистърската програма „Квантова електроника и лазерна техника“. От 2012 г. до 2015 г. е редовен докторант в Катедра „Квантова електроника“ и защитава степента с дисертация на тема „Контролирано генериране и самофокусиране на сингулярни снопове и характеризиране на свръхкъси импулси“. Този труд е отличен като най-добрата дисертация на Физическия факултет за 2015 г.

От 2015 г. до сега д-р Стоянов работи като физик във факултета и основните области на научните му интереси и изследвания са генериране, разпространение и изследване на сингулярни оптични снопове в линейни и нелинейни среди. В работата му силно са застъпени и експерименти в областта на оптиката на свръхкъсите импулси и оптичните комуникации – сравнително нови и активно развиващи се направления в съвременната фотоника.

Д-р Стоянов изгражда нови и затвърдява няколко съществуващи научни сътрудничества с университети извън България. Участвал е като член на научния колектив в 5 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, 2 национални проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ – МОН и в 2 международни проекта. Успешно е и участието му през 2019 г. в програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“. Участник е и в „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Общият брой на публикациите му, свързани с резултатите от научните изследвания в споменатите области, за периода от началото на неговата докторантура до март 2020 г., са 21. От тях 11 са в списания с импакт фактор (IF = 25.2), 6 публикации са в списания с импакт ранг (SJR = 1.44), а други 4 – в реферирани списания. Всичко това е представено на 26 международни конференции и школи.

През 2019 г. е удостоен с изследователска постдокторантска стипендия на Фондация „Александър фон Хумболт“ за 2 години работа в Университета „Фридрих Шилер“, Германия.