Начало / Новини / Новини и събития / Чл.-кор. проф. Красимир Данов от Факултета по химия и фармация бе удостоен с Почетния знак на Университета със синя лента

   
Чл.-кор. проф. Красимир Данов от Факултета по химия и фармация бе удостоен с Почетния знак на Университета със синя лента

На тържествена церемония в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация заместник-ректорът на Университета доц. Юрий Кучев връчи на чл.-кор. проф. Красимир Данов Почетния знак на Софийския университет със синя лента. Високото отличие е присъдено от Академичния съвет на Софийския университет на проф. Данов за неговата работа за издигането на авторитета на Университета и за развитието на редица математически дисциплини във Факултета по химия и фармация.

Деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски поднесе поздравителен адрес на проф. Данов и подчерта, че неговият научен стил се характеризира с математическа яснота, прецизност и стремеж за моделиране на сложните физико-химични процеси и явления във възможно най-обща форма. По думите му, добрата всестранна теоретична подготовка на проф. Данов му позволява да формулира модели, които са адекватни на експерименталните резултати. Акад. Кралчевски изтъкна, че неговите 185 научни студии имат характер на завършени цялостни научни изследвания и са цитирани повече от 3 500 пъти в международната научна литература и той е един от най-цитираните в чужбина български учени.

През 2002 г. получава наградата „Безел” на Хумболтовата фондация за цялостно научно творчество, а през 2012 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките. Акад. Кралчевски припомни, че проф. Данов е чел лекции в Софийския университет по 20 математически и теоретични дисциплини, като успява да разработи и силно да модернизира редица математически и компютърни курсове. Деканът добави, че проф. Данов е добър научен ръководител, който се интересува от израстването на младите научни кадри и е бил ръководител на 12 успешно защитили докторанти и 28 студентски дипломни работи.

1

Чл.-кор. проф. Красимир Данов благодари на Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство, на деканското ръководство и на Академичния съвет за удостояването му с това отличие. Той отбеляза, че е изключително щастлив, че наградата му се дава за приноси към Университета. Тези свои успехи проф. Данов определи като плод на колегиалната, но и критична атмосфера във Факултета по химия и фармация. Проф. Данов благодари на своето семейство, което винаги го е подкрепяло, както и на всички съавтори, не само от Факултета, но и от чужбина. Проф. Данов изтъкна правилния подход, който има в Катедрата – на съчетаване на договорни тематики с научно-изследователска дейност. Той подчерта, че за него винаги от първостепенно значение е била учебната дейност и работата със студентите. Проф. Данов пожела на всички техният вътрешен мир да следва темповете на техническото развитие или поне да тича след тях.

Професор Красимир Данов е съавтор на 185 научни публикации, включително 9 глави в книги, излезли от печат. Индексът му на Хирш е 35. Проф. Данов е съавтор на 153 научни съобщения, представени на научни конференции и симпозиуми. Бил е член на СНС по приложна математика и механика, главен реактор на списание Journal of Chemical Engineering Research Studies и член на редакционната колегия на списанията Fluid Dynamics and Materials Processing. През януари 1986 г. става кандидат на математическите науки (доктор), а през юни 2001 г. – доктор на математическите науки.

2

Освен като изтъкнат учен чл.-кор. проф. Данов се проявява и с отличната си педагогическа дейност – чел е лекции по 20 математически дисциплини, подготвя и модернизира редица математически курсове на Факултета по математика и информатика: Висша математика I и II за специалност „Компютърна химия”; Математически основи на информационните технологии за магистърска програма „Информационни технологии в химията”; Изчислителни задачи в химията и Компютърно моделиране и контрол за специалност „Химия и информатика”; Математически методи в химията и Преносни явления за специалност „Теоретична химия и физикохимия”; Програмиране, обработка на данни и нови информационни технологии за специалност „Химия”.

Чл.-кор. проф. Данов е участвал и участва общо в 23 международни договора и два с Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Бил е ръководител и съ-ръководител на един договор с Фонд „Научни изследвания“ и 11 международни договора.

3