Начало / Новини / Календар / Пресконференция по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Аула, Ректорат

На 5 юни 2018 г. от 14.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои пресконференция по проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане на Център за компетентност.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране, а срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 31 декември 2023 г.

Бенефициент по проекта е Софийският университет "Св. Климент Охридски" с партньори: Университета по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехническия университет; Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас; Института по физикохимия - БАН; Института по органична химия с център по фитохимия – БАН; Института по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет – Модена, Италия.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности, партньорите, както и очакваните резултати и ползи от проекта.

 

loga