Начало / Университетът / Управление на качеството / Атестиране на преподавателите

   

Системата за атестиране на преподавателите и старшите преподаватели е регламентирана в Наръчника по качество на СУ. Приетата система е постоянно действаща и задължително се прилага всяка година от всички факултети и департаменти за всички преподаватели и старши преподаватели. Всеки отказ от атестация се приравнява на една отрицателна атестация.

Критериите за атестиране се определят от Факултетния съвет (респ. от съвета на департамента), съобразно спецификата на съответното структурно звено въз основа на приети от Академичния съвет типови критерии. Те са предварително оповестени за целевата група преподаватели.

 

Процедура по атестиране на преподаватели / старши преподаватели

Личен отчет на преподавателите - Приложение 9.1 от Наръчника по качество

Методика за формиране на оценката - Приложение 9.2 от Наръчника по качество

Атестационен лист на преподавателите - Приложение 9.3 от Наръчника по качество

 

На заседание на АС от 19.04.2022 г. с Протокол № 7 е приета актуализирана версия на Наръчника по качеството на СУ, в която са отразени промените в системата за атестиране. Те влизат в сила от настоящата академична година.