Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Зорница Емилова Грекова, Исторически факултет

Заседателна зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Национализмът и регионализмът в източноазиатската политика на Индонезия и на Китай (1991 – 2009 г.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка по програма „Сасакава“. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.ф.н., д-р по история Нако Стефанов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: