Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / СДК „Туризъм“

   

Учебен план

  • Професионално направление: Туризъм
  • Специалност: Туризъм
  • Следдипломна квалификация: Туризъм

 

Учебна дисциплина Хорариум
(часове)
Начин на завършване
1 История и теория на туризма и рекреацията 10 изпит
2 Туристически контингент и рекреационно поведение 10 изпит
3 Рекреационна и рекреационно-туристически ресурси 10 изпит
4 Ексурзоводство и анимация 10 изпит
5 Хотелиерство и ресторантьорство 10 изпит
6 Туристически и пътнически агенции и бюра 10 изпит
7 Регионална география на туризма 10 изпит
8 География на туризма в България 10 изпит
9 Мениджмънт на туризма 10 изпит
10 Туристически маркетинг 10 изпит
11 Туристическа политика и планиране 10 изпит
12 Методи в рекреационно-туристическите проучвания 10 изпит
Всичко часове: 120

 

Фoрма на обучение: задочно

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: дипломна работа

 

Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от над 6 курсисти се провежда лекционна форма на обучение.