Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

   

За включване в практическо обучение в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от Софийски университет. Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект Студентски практики – Фаза 1 и Фаза 2 един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър“ се допуска да бъдат включени в до две практически обучения.

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда.Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни с два дни междуседмична почивка след всеки 5 работни дни.

Практическото обучение на студентите по проект Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда, т.е. в обектите, в които Обучаващата организация извършва дейност. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение. При провеждането на онлайн практика, изцяло или частично, студентът не получава стипендия.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и Софийски университет се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между: обучаващата организация, в която ще се проведе обучението и Софийски университет; ментора и Софийски университет; академичния наставник и Софийски университет и при утвърдени програма и график в информационната система. Студент, който вече има сключен договор за практичесо обучение и желае да го прекрати може да направи това с подаване на официално заявление в Деловодството на Софийски университет.

За получаване на стипендия за проведено практическо обучение се приемат само лични банкови сметки на студентите.

Депозиране на договори на студенти

Поради наближаване края на настоящата фаза на проект "Студентски практики - Фаза 2", договори на студенти ще бъдат приемани най-късно до седмицата от 12 до 16 декември 2022г., като датата за стартиране на тези практически обучение ще бъде 16 януари. След 12 декември договори няма да бъдат приемани.

При генериране на договор за практическо обучение имайте предвид, че началната дата за стартиране на практика трябва да е 3 седмици след датата, на която се депозира договорът при функционалните експерти.

Наборът с документи, които студентите предоставят съдържа:

1. Генериран от системата договор /3 екземпляра/

Договорът и декларацията към него трябва да бъдат подписани. На всеки от екземплярите студентът трябва да напише адресът си по лична карта на ръка.

2. Подписана декларация за COVID – 19, която може да свалите от тук .

 

Договорите, подадени в седмицата от 07.11.2022г. до 11.11.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 28.11.2022г.

Договорите, подадени в седмицата от 14.11.2022г. до 18.11.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 05.12.2022г.

Договорите, подадени в седмицата от 21.11.2022г. до 25.11.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 12.12.2022г.

Договорите, подадени в седмицата от 28.11.2022г. до 02.12.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 19.12.2022г.

Договорите, подадени в седмицата от 05.12.2022г. до 09.12.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 03.01.2022г.

Договорите, подадени в седмицата от 12.12.2022г. до 16.12.2022г., са с най-ранна дата на стартиране на практическо обучение на 16.01.2023г.

 

Договорите на студентите, които желаят да се включат в проект “Студентски практики-фаза 2” се приемат от функционалните експерти по факултети по следния график:

 

Исторически факултет

Проф. д-р Надя Манолова – Николова

Приемно време: понеделник 13 – 14ч. и вторник 10:30 – 11:30ч., ИФ, Деканат.

Имейл адрес: manolova@clio.uni-sofia.bg

 

Биологически факултет

Доц. д-р Елена Ташева

Приемно време: вторник: от 10.00ч. – 12.00ч., каб.341А, БФ

Имейл адрес: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

гл. ас. д-р Людмила Зафирова

Поради извършване на ремонтни дейности във ФНОИ е желателно студентите да се свържат предварително с д-р Зафирова на тел. 0898623453

Приемно време: четвъртък от 14-16 ч., ФНОИ, кабинет 405

Имейл адрес: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg

 

Стопански факултет

Доц. д-р Боряна Богданова

Приемно време: четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Кабинет 406, Стопански факултет

Имейл адрес: bpelova@feb.uni-sofia.bg

Желателно е предварително да се свържете по мейл с доц. Богданова, за да уточните предаването на договорите.

 

Факултет по педагогика

Доц. д-р Владислав Господинов

Приемно време: Вторник 14.00-16.00 ч,. Каб. № 67 в Ректората, Южно крило, ет. 4

Имейл адрес: v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg

сл. тел. 02/9308 568

 

Геолого-географски факултет:

Гл. ас. д-р Методи Иванов

Приемно време: Понеделник: от 10.00 до 12.00 часа, кабинет 281-Б.

Имейл адрес: ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

 

Факултет по химия и фармация

Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

ФХФ стая 106 Катерина Миланова

Имейл адрес: kmilanova@chem.uni-sofia.bg;

ФХФ стая 107 Анелия Алексиева

Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg

 

Богословски факултет:

гл. ас. д-р Татяна Иванова

Приемно време: вторник от 14.00 ч. – 16.00 ч., кабинет 6, ет. 2

Имейл: tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

 

Факултет по славянски филологии

гл.ас. д-р Биляна Радева

Приемно време: сряда от 14.00 – 16.00 ч., кабинет 139, (Ректорат)

Имейл: bilyana.radeva@slav.uni-sofia.bg

Телефон: 0888098454

 

Физически факултет

Цветанка Василева

Приемно време: сряда от 14.00 до 16.00, кабинет 411, отдел “Студенти”

Имейл адрес: tzetzka@phys.uni-sofia.bg

 

Факултет по журналистика и масова комуникация

В периода от 15 до 30 септември 2022г. договорите на студенти от ФЖМК ще бъдат приемани в кабинета на сектор "Кариерно развитие" в сряда от 10 до 12 часа.

д-р Цветелина Джамбазова

Приемно време: понеделник, 10:00 - 12:00 часа, ФЖМК, кабинет 32, ет. 2

Имейл adres: cdzhambazo@uni-sofia.bg

Желателно е предварително да се свържете по мейл с д-р Джамбазова, за да уточните предаването на договорите.

 

Медицински факултет

Надя Стоянова, Мария Гурева

Сектор „Кариерно развитие“ – тунела на Ректората

Имейл адрес: su_career@uni-sofia.bg

Приемно време: сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

Юридически факултет

Приемно време: вторник от 9.00 – 12.00ч., четвъртък от 13.00 – 16.00 ч., каб. 238

Евдoкия Йорданова: evdokiaj@uni-sofia.bg

Маргарита Василева: wasilewam@uni-sofia.bg

Соня Савова: sonjans@uni-sofia.bg

Маринела Голачка: golachka@uni-sofia.bg

 

Факултет по математика и информатика

Стефка Близнева

Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в стая 203 на ФМИ

Имейл адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg;

 

Философски факултет

Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)

Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)

Приемно време: бл. 4, к.110 / к.409, четвъртък от 11:00 до 12:00 ч.

ВНИМАНИЕ: Свържете се по ел. поща с функционалните експерти минимум 2 дена преди подаване на документи за извършване на предварителна проверка. За повече информация вижте на линка: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/934

 

Факултет по класически и нови филологии

Десислава Христова, инспектор учебна дейност

desislawa@uni-sofia.bg

Приемно време: сряда от 15:30 – 17:30ч., каб. 231, ФКНФ - Деканат

 

Получаване копие на договор на студенти

Всеки студент може да получи копие от своя договор минимум 3 седмици след датата на депозиране на договора.

Договорите се получават в отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова

 

Получаване на удостоверение за завършена практика

Всеки студент има право да получи удостоверение за успешно приключило практическо обучение. Удостоверенията се получават в отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова