Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

   

Софийски университет "Св. Климент Охридски" преустановява приема на договори на студенти по проект "Студентски практики - Фаза 2"

Студентите, които имат вече сключени договори за практическо обучение могат да проведат практиките си в рамките на 6 месеца от датата на влизане в сила на договора (дата от чл.1, ал.3, съгласно договора).

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда.Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни с два дни междуседмична почивка след всеки 5 работни дни.

Практическото обучение на студентите по проект Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда, т.е. в обектите, в които Обучаващата организация извършва дейност. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение. При провеждането на онлайн практика, изцяло или частично, студентът не получава стипендия.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и Софийски университет се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между: обучаващата организация, в която ще се проведе обучението и Софийски университет; ментора и Софийски университет; академичния наставник и Софийски университет и при утвърдени програма и график в информационната система. Студент, който вече има сключен договор за практичесо обучение и желае да го прекрати може да направи това с подаване на официално заявление в Деловодството на Софийски университет.

За получаване на стипендия за проведено практическо обучение се приемат само лични банкови сметки на студентите.

 

Функционалните експерти по факултети:

 

Исторически факултет

Проф. д-р Надя Манолова – Николова

Имейл адрес: manolova@clio.uni-sofia.bg

 

Биологически факултет

Доц. д-р Елена Ташева

Имейл адрес: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

гл. ас. д-р Людмила Зафирова

Имейл адрес: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg

 

Стопански факултет

Доц. д-р Боряна Богданова

Имейл адрес: bpelova@feb.uni-sofia.bg

 

Факултет по педагогика

Доц. д-р Владислав Господинов

Имейл адрес: v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg

 

Геолого-географски факултет:

Гл. ас. д-р Методи Иванов

Имейл адрес: ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

 

Факултет по химия и фармация

Катерина Миланова

Имейл адрес: kmilanova@chem.uni-sofia.bg;

Анелия Алексиева

Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg

 

Богословски факултет:

гл. ас. д-р Татяна Иванова

Имейл: tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

 

Факултет по славянски филологии

гл.ас. д-р Биляна Радева

Имейл: bilyana.radeva@slav.uni-sofia.bg

 

Физически факултет

Цветанка Василева

Имейл адрес: tzetzka@phys.uni-sofia.bg

 

Факултет по журналистика и масова комуникация

д-р Цветелина Джамбазова

Имейл адрес: cdzhambazo@uni-sofia.bg

 

Медицински факултет

Надя Стоянова, Мария Гурева

Сектор „Кариерно развитие“ – тунела на Ректората

Имейл адрес: su_career@uni-sofia.bg

 

Факултет по математика и информатика

Стефка Близнева

Имейл адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg;

 

Философски факултет

Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)

Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)

 

Факултет по класически и нови филологии

Десислава Христова, инспектор учебна дейност

desislawa@uni-sofia.bg

 

Получаване копие на договор на студенти

Всеки студент може да получи копие от своя договор минимум 3 седмици след датата на депозиране на договора.

Договорите се получават в отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова

 

Получаване на удостоверение за завършена практика

Всеки студент има право да получи удостоверение за успешно приключило практическо обучение. Удостоверенията се получават в отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова