Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

   

За включване в практическо обучение в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от Софийски университет. Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект Студентски практики – Фаза 1 и Фаза 2 един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър“ се допуска да бъдат включени в до две практически обучения.

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда. Не се допускат дистанционни практики.

Преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и Софийски университет, в профила на студента трябва да има попълнени програма и график за провеждане на практическо обучение за съответната позиция. Програмата и графикът се изготвят и въвеждат в информационната система от ментора и се съгласуват от академичния наставник. Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и Софийски университет се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между: обучаващата организация, в която ще се проведе обучението и Софийски университет; ментора и Софийски университет; академичния наставник и Софийски университет и при утвърдени програма и график в информационната система.

 

За получаване на стипендия за проведено практическо обучение се приемат само лични банкови сметки на студентите.

Депозиране на договори на студенти

При генериране на договор за практическо обучение имайте предвид, че началната дата за стартиране на практика трябва да е 4 седмици след датата, на която се депозира договорът при функционалните експерти.

 

Наборът с документи, които студентите предоставят съдържа:

1. Генериран от системата договор /3 екземпляра/

Договорът и декларацията към него трябва да бъдат подписани. На всеки от екземплярите студентът трябва да напише адресът си по лична карта на ръка.

2. Подписана декларация за COVID – 19, която може да свалите от тук .

 

Договорите, подадени в седмицата от 14.09.2020г. - 18.09.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 12.10.2020 г.

 

Договорите, подадени в седмицата от 21.09.2020г. – 25.09.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 19.10.2020 г.

 

Договорите, подадени в седмицата от 28.09.2020г. - 02.10.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 26.10.2020 г.

 

Договорите, подадени в седмицата от 05.10.2020г. - 09.10.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 02.11.2020 г.

 

Договорите, подадени в седмицата от 12.10.2020г. - 16.10.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 09.11.2020 г.

 

Договорите, подадени в седмицата от 19.10.2020г. - 23.10.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 16.11.2020 г.

 

Договорите на студентите, които желаят да се включат в проект “Студентски практики-фаза 2” се приемат от функционалните експерти по факултети по следния график:

 

Исторически факултет

Договорите на студентите в периода 03.08. 2020 г.- 16.08.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Проф. д-р Надя Манолова – Николова

Приемно време: сряда, 10.00 – 12.00; каб. 28, Ректорат

Имейл адрес: manolova@clio.uni-sofia.bg

 

Биологически факултет

Доц. д-р Елена Ташева

Приемно време: сряда от 10.00ч. – 12.00ч., каб.341А, БФ

Имейл адрес: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

ас. д-р Мария Петрова Валявичарска – Караиванова

Приемно време: вторник и четвъртък от 12.00ч. – 14.00ч., ФНОИ, кабинет 217

Имейл адрес: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

 

Стопански факултет

Договорите на студентите в периода 27.07.2020 г.- 24.08.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Доц. д-р Боряна Богданова

Приемно време: Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Кабинет 406, Стопански факултет

Имейл адрес: bpelova@feb.uni-sofia.bg

 

Факултет по педагогика

Доц. д-р Владислав Динков Господинов

Приемно време: Вторник 14.00-16.00 ч,. Каб. № 67 в Ректората, Южно крило, ет. 4

Имейл адрес: v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg

сл. тел. 02/9308 568

 

Геолого-географски факултет:

Гл. ас. д-р Методи Иванов

Приемно време: Понеделник: от 10.00 до 12.00 часа, кабинет 281-Б.

Имейл адрес: ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

 

Факултет по химия и фармация

Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

ФХФ стая 106 Катерина Миланова

Имейл адрес: kmilanova@chem.uni-sofia.bg;

ФХФ стая 107 Анелия Алексиева

Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg

 

Богословски факултет:

гл. ас. д-р Татяна Димитрова Иванова

Приемно време: вторник от 14.00 ч. – 16.00 ч., кабинет 6, ет. 2

Имейл: tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

 

Факултет по славянски филологии

Договорите на студентите в периода 06.07.2020 г.- 16.08.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

гл.ас. д-р Биляна Радева

Приемно време: вторник от 12.00 – 14.00 ч., кабинет 143 (Ректорат)

Имейл: bilyana.radeva@slav.uni-sofia.bg

Телефон: 0888098454

 

Физически факултет

Цветанка Василева

Приемно време: сряда от 14.00 до 16.00, кабинет 411, отдел “Студенти”

Имейл адрес: tzetzka@phys.uni-sofia.bg

 

Факултет по журналистика и масова комуникация

доц. д-р Светлана Иванова Станкова

Приемно време: вторник 12.00-14.00, кабинет 58, етаж 3, ФЖМК

Имейл адрес: svetlanais@uni-sofia.bg

 

Медицински факултет

Надя Стоянова и Мария Кирова

Сектор „Кариерно развитие“ – тунела на Ректората

Имейл адрес: su_career@uni-sofia.bg

Приемно време: сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

Юридически факултет

Приемно време: вторник от 9.00 – 12.00ч., четвъртък от 13.00 – 16.00 ч., каб. 238

Евдoкия Йорданова: evdokiaj@uni-sofia.bg

Ивон Каменова: ivonk@uni-sofia.bg

Соня Савова: sonjans@uni-sofia.bg

Маринела Голачка: golachka@uni-sofia.bg

 

Факултет по математика и информатика

Стефка Близнева

Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в стая 203 на ФМИ

Имейл адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg;

 

Философски факултет

Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)

Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)

Приемно време: бл. 4, к.112 / к.402, четвъртък от 11:00 до 12:00 ч.

ВНИМАНИЕ: Свържете се по ел. поща с функционалните експерти минимум 2 дена преди подаване на документи за извършване на предварителна проверка. За повече информация вижте на линка: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/934

 

Факултет по класически и нови филологии

Десислава Христова, инспектор учебна дейност

desislawa@uni-sofia.bg

Приемно време: сряда от 15:30 – 17:30ч., каб. 231, ФКНФ - Деканат

 

Получаване копие на договор на студенти

Всеки студент може да получи копие от своя договор минимум 3 седмици след датата на депозиране на договора.

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова

 

Получаване на удостоверение за завършена практика

Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.

Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 114, Ректорат

Инспектори: Анета Стоянова, Първолета Младенова и Елена Пяткова