Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

   

Във връзка с промените в часовите ставки на академичните наставници, включени в проект “Студентски практики-Фаза 2”, ви уведомяваме, че академичните наставници, които имат сключени до момента договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“, трябва да сключат допълнително споразумение за увеличение на часова ставка към своите допълнителни споразумения за участие като академични наставници от Софийски университет в проект „Студентски практики – Фаза 2“. Новата часова ставка ще се прилага за практически обучения на студенти, чиито договори са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г.

Анексите за промяна на часовата ставка се генерират през информационната система на проекта, след което се депозират в 3 /три/ екземпляра в отдел „Личен състав“.

Молим ви да депозирате своите анекси в най-кратки срокове. Обръщаме внимание, че ако не бъде сключен анекс, то възнаграждението ще се изчислява по прилаганата до момента ставка.

 

Всеки щатен преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ може да се включи в проект „Студентски практики“ като академичен наставник, ако отговаря на следните изисквания:

  • завършено висше образование (най-малко ОКС Магистър);
  • минимум 3 години преподавателски опит във висше училище;

Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение. Академичният наставник контролира дали практическото обучение съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление, подпомага и наблюдава практиката на студента. Всеки академичен наставник е длъжен да извърши минимум една проверка на мястото за всяко практическо обучение. При извършване на проверката академичният наставник попълва формуляр по образец, който може да изтегли от ТУК . Важно е да бъдат попълнени коректно всички полета на формуляра и той да бъде подписан от академичен наставник, ментор и студент. Формулярите се сканират и се качват в електронната система на проекта, а оригиналът се носи в сектор „Кариерно развитие“ след приключване на практиката на студента.

Практическото обучение на студентите по проект Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда, т.е. в обектите, в които Обучаващата организация извършва дейност. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение. При провеждането на онлайн практика, изцяло или частично, академичният наставник не получава възнаграждение.

 

Сключване на договори с академичните наставници:

1. Ако преподавател от Софийски университет има желания да се включи като академичен наставник трябва да се обърне към функционалния експерт от факултета, в който работи или функционалните експерти от сектор „Кариерно развитие“. Функционалният експерт от съответния факултет го посочва като академичен наставник в електронната система на проекта https://praktiki.mon.bg/, след което академичният наставник се регистрира самостоятелно в информационната система и попълва своя профил.

2. Академичните наставници генерират от електронната система https://praktiki.mon.bg/ допълнително споразумение към основен ТД (по чл.119), принтират го в 3 екземпляра /попълват саморъчно адреса си на всеки един от екземплярите/, подписват Декларация за максимално допустимите работни часове по договори и споразумения за допълнителен труд (която може да свалите от тук ) длъжностна характеристика /1 екземпляра/ и ги предават при в отдел „Личен състав“. Длъжностната характеристика за съответната академична длъжност се изпраща от функционалния експерт.

 

Отчитане и получаване на възнаграждение:

  • Академичният наставник получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове.
  • Академичният наставник трябва да отчете в информационната система 5 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Наставникът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми. Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на наставника и се разпределят по месеци, съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, академичният наставник следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства.
  • С потвърждаване на финалния отчет на студента от академичния наставник, същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Академичният наставник губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Академичният наставник губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства.
  • Сумата, която академичният наставник получава e 16,92 лв. за час, с включени лични осигурителни вноски. Сумата се получава след депозиране на месечния отчет, заедно с документа, потвърждаващ извършените на място проверки.

 

Академичните наставници не е нужно да депозират отчет на хартиен носител.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ ПО ФАКУЛТЕТИ

 

Исторически факултет

Проф. д-р Надя Манолова – Николова

Имейл адрес: manolova.nikolova@abv.bg

 

Биологически факултет

Доц. д-р Елена Ташева

Имейл адрес: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

ас. д-р Мария Петрова Валявичарска – Караиванова

Имейл адрес: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

 

Стопански факултет

Доц. д-р Боряна Богданова

Имейл адрес: bpelova@feb.uni-sofia.bg

 

Факултет по педагогика

Доц. д-р Владислав Динков Господинов

Имейл адрес: v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg

 

Геолого-географски факултет

Гл. ас. д-р Методи Иванов

Имейл адрес: ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

 

Факултет по химия и фармация

Катерина Миланова

Имейл адрес: kmilanova@chem.uni-sofia.bg

Анелия Алексиева

Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg

 

Богословски факултет

гл. ас. д-р Татяна Димитрова Иванова

Имейл: tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

 

Факултет по славянски филологии

гл.ас. д-р Биляна Радева

Имейл: bilyana.radeva@slav.uni-sofia.bg

 

Физически факултет

Цветанка Василева

Имейл адрес: tzetzka@phys.uni-sofia.bg

 

Факултет по журналистика и масова комуникация

доц. д-р Светлана Иванова Станкова

Имейл адрес: svetlanais@uni-sofia.bg

 

Юридически факултет

Евдoкия Йорданова: evdokiaj@uni-sofia.bg

Ивон Каменова: ivonkamenova@gmail.com

Соня Савова: sonia_71@abv.bg

Маринела Голачка: golachka@uni-sofia.bg

 

Факултет по математика и информатика

Стефка Близнева

Имейл адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

 

Философски факултет

Анна Иванова

Имейл адрес: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Антоанета Димитрова

Имейл адрес: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

 

Факултет по класически и нови филологии

Десислава Христова, инспектор учебна дейност

desislawa@uni-sofia.bg