Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2024/2025 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Състезателен бал и класиране

   

Чл. 24. В общия случай състезателният бал се формира като:

1. Сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

2. Сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование – за кандидати за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит.

3. По решение на Факултетния съвет може да се допълва и конкретизира балообразуването в магистърските програми;

4. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Чл. 25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението.

1. За Факултета по математика и информатика, Философския факултет и Стопанския факултет класирането от първия етап се извършва едновременно за места, субсидирани със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане.

(3) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и кандидатите за обучение срещу заплащане.

(4) При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап факултетите представят в срок до 27.09.2024 г. в отдел „Образователни дейности“ следните документи:

1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;

2. Копия от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;

3. Копия от заповедите за комисиите за провеждане на конкурса;

4. Копие от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.

(2) В срок до 27.09.2024 г. Ректорът издава заповед за записване на 30.09., на 01.10. и на 02.10.2024 г. на класираните кандидати.

1. Класираните на този етап кандидати могат да се запишат или да потвърдят участие във второ класиране. Непотвърдилите или незаписалите се в определените срокове кандидати отпадат от следващото класиране.

2. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми за места, субсидирани от държавата, в рамките на срока за записване трябва да избере една от тях.

3. Кандидати, класирани в магистърски програми за обучение срещу заплащане, могат да се запишат в две или повече магистърски програми.

4. Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

5. Кандидати за магистърски програми, които не събират достатъчен брой студенти и не стартират, имат възможност да допълват желания и да кандидатстват за незаети места в други магистърски програми.

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 04.10.2024 г. факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението, и за кандидатите за обучение срещу заплащане.

(2) В срок до 11.10.2024 г. Ректорът издава заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 документи.

(3) Приетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма на 14, 15 и 16.10.2024 г.

(4) В срок до 18.10.2024 г. факултетите попълват информацията за новозаписаните студенти в системата за управление на студентска информация (СУСИ) или в електронизираните системи за прехвърлянето й от УЦИКТ и предаването й за регистъра към НАЦИД.

Чл. 28. Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва от м. октомври 2024 г. съгласно график на учебния процес, утвърден със заповед на Ректора.

Чл. 29. При прием на студенти за обучение в магистърски програми, започващи от летния семестър, факултетите спазват описаната в чл. 26 последователност на процедурата.