Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2012/2013 година / Кандидатстудентски изпитни сесии

   

Чл. 8. (1) За учебната 2012/2013 година Университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии, съгласно приложение № 1.
(2) Кандидатстудентските изпити в двете сесии се провеждат по едни и същи програми.
Чл. 9. (1) Заявяване за явяване на кандидатстудентските изпити от двете сесии се подават в следните срокове:
- първа сесия – 27.02.2012 г. до 16.03.2012 г.;
- втора сесия – до 08.06.2012 г.
(2) Не се приемат заявления за явяване на кандидатстудентски изпити след определените в ал. (1) срокове за изпитните сесии.
Чл. 10. (1) За участие в кандидатстудентските изпити се подават следните документи:
1. Заявление за участие в кандидатстудентските изпити;
2. Лична карта;
3. Квитанция за платена такса за участие в изпитите:
3.1. Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася, както следва:
- в каси на Ректората;
- по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” (приложение № 3).
3.2. Таксата за участие в кандидатстудентските изпитни сесии е в размер на 30 лв. за изпит.
3.3. Внесена такса за участие в кандидатстудентски изпити не се възстановява за нито една от двете изпитни сесии.
3.4. От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.
(2) Документите по ал. (1) се подават в Информационния център на Ректората от 27.02.2012 г. до 08.06.2012 г. всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
(3) За кандидатстудентските изпити може да се регистрирате и онлайн на адрес: http://www.ebg.bg/su-admissions/. Регистрирането онлайн се прекратява в 17,00 часа на следните дати:
- на 16.03.2012 г. за първата кандидатстудентска изпитна сесия;
- на 08.06.2012 г. за втората кандидатстудентска изпитна сесия.
1. При подаване на заявление за явяване на кандидатстудентските изпити онлайн се попълва електронна форма, като се следват указанията на сайта. Таксата за изпитите се заплаща единствено онлайн в посочения сайт, след което се генерира входящия номер на кандидата.
2. Регистрирането се счита за валидно само след получаване на входящ кандидатстудентски номер от системата.
(4) Документи могат да се подават и в офисите на фирми в страната (приложения № 4 и № 5) със следните срокове:
- до 16.03.2012 г. за първата кандидатстудентска изпитна сесия;
- до 08.06.2012 г. за втората кандидатстудентска изпитна сесия.
Чл. 11. (1) Оценките, получени на която и да е от изпитните сесии, участват равностойно при балообразуването.
(2) В балообразуването участва най-високата оценка, независимо на коя сесия е получена.
Чл. 12. (1) Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.
(2) Кандидати, положили успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи в регламентираните в чл. 20, ал. (1) срокове, губят право да участват в класирането.
Чл. 13. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за желаните специалности съгласно приложение № 2.
Чл. 14. Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложение № 1. Продължителността на писмените изпити е четири часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.
Чл. 15. (1) Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България и съгласно настоящия Справочник програми. Темите и/или тестовете за състезателните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.
Чл. 16. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер и лична карта, като са длъжни да се явят един час преди началото на изпита пред сградата, за която са разпределени.
(2) Не се разрешава явяването на изпит в друга сграда и зала, освен посочените в разпределението за всеки кандидат-студент.
(3) При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.
(4) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.
(5) Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.
(6) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване и опит за преписване или подсказване, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата, който запечатва писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването.
(7) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.
(8) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.
(9) Кандидати с анулирани работи по алинеи (6), (7) и (8) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса.
(10) Кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
Чл. 17. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.
(2) В случай, че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.
(4) Оценяването на всяка конкурсна работа по натюрморт (молив и цветна задача) се извършва от изпитна комисия, като анонимността на кандидат-студентите се запазва до окончателното оформяне на оценката.
(5) Върху всяка писмена работа се отразяват мотивите за оценката.
(6) Устните изпити се провеждат от тричленни комисии с изключение на изпита по музикален инструмент или пеене, на който участват всички членове на комисията.
(7) До устен изпит фо журналистика се допускат кандидати, получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър (3.50).
(8) Устните изпити се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.
(9) До устен формат на писмените изпити се допускат само незрящи кандидат-студенти и такива със заболявания, възпрепятстващи полагането на конкурсен писмен изпит. Такива кандидати подават молба до Ректора, придружена с копие на решение на ТЕЛК за съгласуване с председателя на съответната изпитна комисия.
Чл. 18. (1) Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 35 и при условие, че кандидатите са подали документи в СУ “Св. Климент Охридски” в определения по чл. 20, ал. (1) срок.
Чл. 19. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.
(2) След обявяване на резултатите от конкурсните изпити от първата сесия кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в двудневен срок в съответния факултет. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер.
(3) След обявяване на всички резултати от втората кандидатстудентска сесия в тридневен срок (от 31 юли до 2 август) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в сградата на Ректората.
1. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.
2. Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.
3. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения по писмените работи на трети лица.
(4) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.
(5) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.