Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / СУ обявява търг

   

за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – стол-ресторант "Яйцето"

yayceto

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

З А П О В Е Д

№ 119-1177 / 21.11.2008 г.

за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

 

На основание чл.16 ал.2 във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 във връзка с чл.43 от ППЗДС

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ от 680 кв. м. – “Яйцето”, находящи се в сградата на Ректората при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

2. Предназначение на имота – стол - ресторант.

3. Описание на обекта и условия на търга:

3.1. Обектът на търга се състои от салон, санитарен възел, кухненски блок, миялно помещение и сервизни помещения към кухненския блок, помещение за управителя и отделен вход за снабдяване, оборудван с асансьор. Помещенията, обект на търга, са предназначени за стол-ресторант и следва да се ползват съобразно предназначението им, като не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата. Обектът се предоставя под наем за социална и хуманитарна дейност, за обслужване и социално задоволяване на нуждите на студенти, преподаватели и служители от СУ “Св. Климент Охридски”.

3.2. Начална месечна наемна цена – 5,00 лв./кв. м. с ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

3.3. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3.4. Начин на плащане:

- в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, спечелилият участник заплаща първата наемна цена и гаранционната вноска в размер на утроената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG43 BNBG 9661 3300 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат в срок до 30-то число на предходния месец.

3.5. Цена на комплект тръжна документация – 50,00 лв. (петдесет лева). Цената се заплаща в брой в касата на Ректората (стая № 220) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

3.6. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 15 на Ректората – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

3.7. Оглед на обекта на търга се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в присъствието на управителя на сграда – Ректорат и след заявка, направена поне един работен ден предварително на телефон: 02/9308 230.

3.8. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна наемна цена се внася в касата на Ректората (стая № 220) - бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

3.9. Срок за подаване на предложенията за участие в търга: офертите се подават лично в деловодството на Ректората (стая № 114) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 11:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Ако 30-ят ден е неприсъствен, предложенията да се подават до 16:30 ч. на първия следващ работен ден.

3.10. Търгът ще се проведе в първия работен ден след изтичане на 30 (тридесетия) ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” от 10:00 ч. в заседателна зала № 1 в сградата на Ректората, бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

3.11. До участие в търга се допускат само онези кандидати, които в срока, определен за подаване на предложенията, подадат предложение, отговарящо на условията и съдържащо всички документи, съгласно утвърдената с тази заповед тръжна документация.

4. Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Кандидатите да не са длъжници на СУ “Св. Климент Охридски” (към датата на провеждане на търга да имат неизпълнени финансови задължения към СУ) и да не са страна по висящи съдебни спорове със СУ “Св. Климент Охридски”.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/