Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Българистични езиковедски четения“

   
Международна конференция „Българистични езиковедски четения“

В Ректората на Софийския университет започна международната конференция „Българистични езиковедски четения“, организирана от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии. Двудневният научен форум се провежда в рамките на честването на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната конференция бе открита в Аулата в присъствието на заместник-ректора на Университета проф. Ренета Божанкова, заместник-декана на Факултета по славянски филологии проф. Петя Осенова, представители на различни институции и участници в конференцията.

Ръководителят на Катедрата по български език проф. д-р Йовка Тишева приветства гостите и благодари на участниците в конференцията, които споделят юбилейното честване на Алма матер.

10

Проф. Тишева припомни накратко историята за създаването на първото българско висше училище, започнала още от 1880 г., когато Министерството на просвещението на младата българска държава внася в Народното събрание проект за основен закон за училищата в Българското княжество. Проектът отговаря на нуждите на обществото от подготвени кадри. Седем години по-късно, през 1887 г. с наредба на министъра на просвещението се открива педагогически курс към Първа мъжка гимназия в София, който да дава висше образование и да подготвя учители в средните училища. Занятията на Висшия педагогически курс започват на първи октомври 1888 г., припомни още проф. Тишева и допълни, че според историографите, тогава започват да учат 43-ма студенти – 28 по история и 15 по славянска филология.

3

През 1946 г. на базата на славянската филология се обособяват два отделни профила – българска филология и руска филология. През 1950 г. се създава самостоятелен филологически факултет, а през 1965 г. - Факултетът по славянски филологии.

Историята на Софийския университет е изпълнена с имена на бележити учени, които поставят началото на модерното българско езикознание – Александър Балан, Любомир Милетич, Беньо Цонев, Стефан Младенов. Там се нареждат имената на учителите на нашите учители – Любомир Андрейчин, Стойко Стойков, Мирослав Янакиев, Димитър Тилков. Там са имената и на нашите учители – Тодор Бояджиев, Венче Попова, Петър Пашов, Стефан Брезински, Михаил Виденов, Русeлина Ницолова и много други“ – каза още проф. Тишева и допълни, че за колегите е чест да бъдат част от тази академична общност, от тази плеяда на университетската българистика.

4

Заместник-деканът на Факултета по славянски филологии проф. Осенова отправи своя поздрав към участниците в конференцията и подчерта, че тя се провежда като част от един много богат академичен календар на Факултета - след успешно приключилия наскоро Международен филологически форум за млади изследователи и преди очакваните Климентови четения.

9

Проф. Осенова подчерта, че езикът не е лесен обект на изследване, но когато става въпрос за родния език, от обект той се превръща в нещо повече – в мисия. А тази мисия е споделена мисия – между българистите в България и българистите в чужбина, между езиковедите от различните институции. „Ние, езиковедите, сме всъщност много щастливи с това, което се занимаваме. Защото изучавайки езика, ние изследваме не само граматическия му строй и лексиката, но и психологията, мисленето, емоционалния свят, историята на българина“, допълни проф. Осенова. Тя благодари на присъстващите за участието им в конференцията и им пожела успех.

6

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави организаторите на конференцията, като я отбеляза като знаково събитие в календара на честванията на 130-годишнината на Софийския университет. „Ретроспекцията, която чухме от ръководителя на Катедрата по български език проф. Тишева, очертава нещо изключително важно. Българистиката, славистиката, Факултетът по славянски филологии са в основата на нашия университет“, отбеляза заместник-ректорът.

5

Проф. Божанкова допълни, че като литературовед следи с особено внимание това, което колегите езиковеди представят на тази и на следващи конференции. Тя изрази задоволството си, че на научния форум присъстват учени от различни български институции и университети, както и гости от чужбина и отбеляза, че това обещава интересни дискусии, полезни срещи, както и това събитие да остане знаково в поредицата от научни форуми, провеждани в Софийския университет в празничните дни.

8

От името на отделението за хуманитарни и обществени науки към Българската академия на науките акад. Михаил Виденов също отправи своя поздрав към Катедрата по български език. Той припомни, че повече от четири десетилетия е бил член на тази катедра и пожела успех на своите колеги.

Участниците в конференцията бяха поздравени още от проф. д-р Светла Коева - директор на Института за български език, проф. д-р Надка Николова - ръководител на Катедрата по български език на ШУ "Епископ Константин Преславски", проф. дфн Иван Куцаров от ПУ "П. Хилендарски, от ректора на Медицинския университет във Варна, както и от чл. кор. проф. Стоян Буров - ръководител на Катедрата по български език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и заместник - ректор на университета.

Близо 100 български и чуждестранни учени от повече от 10 държави са заявили участие в международната конференция „Българистични езиковедски четения“

7

Докладите са обединени в шест основни тематични направления: Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията; Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи; Съвременни морфологични и синтактични подходи; Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката; Вариантността, нормативността и кодификацията днес; Лингвистични аспекти на превода.

В рамките на Международната конференция „Българистичните езиковедски четения“ ще се организират и две кръгли маси: „Език и превод“ и „Българистиката и езикът на медиите“. В тях участие ще вземат изтъкнати преводачи и изследователи, както и представители на водещите медии в България.

11

Международната конференция е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, дог. № ДПМНФ 01/31 от 19.09.2018 г. и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, договор 80-10-25/17.04.2018 г.