Начало / Новини / Календар / Тържествено откриване на лабораторен комплекс кампус „Лозенец“

Ул. „Златовръх“ №28

На 11 декември 2023 г. ще се състои тържественото откриване на научноизследователския комплекс „Лозенец“, който обединява дейността на учените от два факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Събитието включва церемония от 10:00 ч. пред реновираната сграда на ул. „Златовръх“ № 28 и Ден на отворените врати от 14:00 ч.

Кампус „Лозенец“ с ръководител чл.-кор. проф. Тони Спасов е един от трите лабораторни комплекса на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той се състои от 13 лаборатории, снабдени с уникално за страната оборудване, като 6 са разположени в обновената сграда, а останалите 7 - в сградите на двата факултета.

Обновяването на сградата и закупуването на оборудването са осъществени по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Специфичната инфраструктура на кампус „Лозенец“ с обща площ 1000 кв. м. е фокусирана върху провеждането на изследвания главно в областта на чистите технологии. В него се разработват технологии за създаване и анализ на нови материали с приложение в ключови за зеления преход направления като контрол на чистотата на околната среда и съхраняването на енергия.

Кампусът представлява модерна база, която може да бъде използвана както за подпомагане на бизнеса с иновации за развитие на кръгова икономика и нисковъглеродно производство, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетните за България области съгласно разработената от Министерството на иновациите и растежа Стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

Гости на тържественото откриване на кампус „Лозенец“ ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на иновациите и растежа, на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, на община „Лозенец“, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, БАН и Техническия университет - София.

От 14:00 ч. 13-те модернизирани лаборатории на научноизследователския комплекс „Лозенец“ ще бъдат отворени за посетители.