Начало / Новини / Календар / Шеста международна конференция по „Публична администрация“

Конферентна зала, Ректорат

На 27 и 28 октомври 2022 г. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе Шестата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма",

Формата на провеждане е хибридна – присъствено и онлайн.

Изборът на тема е предизвикан от безпрецедентните предизвикателства на епохата, които изискват промени в публичното управление така, че да преодолеят успешно последиците от кризите на настоящето. Очакваме, че темата ще предизвика дискусия по широк кръг от въпроси от теорията и практиката на публичната администрация с оглед бъдещето на държавата и мрежите за публични политики. Както знаем, предизвикателните времена изискват нестандартни отговори. Дали преоценката на следвания дотук път от администрацията няма да предизвика още по-големи проблеми в близко бъдеще?

Оправна точка са въпроси от теорията и практиката на публичната администрация:

  1. Политика спрямо политики - какво се случва с публичната администрация и какви ще бъдат резултатите за нея според многобройните предизвикателства на настоящето? Какво се случва със самото образование по Публична администрация и с какво допринася за решаването на проблемите в държавното управление.
  2. Стратегия и визионерство или решения ад хок доминират в управлението на публичната среда? Каква е динамиката на публичните политики и взаимодействията на всички заинтересовани страни по публичния ред на съвременния свят?
  3. Какво се случва с управлението на публичните финанси и значението им за актуалното състояние и бъдещето. Криза, пазар и държава - има ли напрежение за икономиката от решенията на публичната власт?
  4. Какви са последиците за публичното управление от динамиката на технологичния свят? Какво ще бъде мястото на въпросите на сигурността, но също на образованието и културата в условията на толкова динамични промени и несигурност (неопределеност)?
  5. Какви са предизвикателствата и перспективите за развитие пред местното и регионално управление: как да се съчетаят на ефективност с демокрация, какви са необходимостите и възможностите при предоставянето на публични услуги? Какви са възможностите за хоризонтална интеграция?
  6. Какви са проекциите на тези и много други въпроси върху публичната власт в диспозицията на йерархия и мрежи на публичната политика.

Очакването към резултатите от конференцията са както към теорията, така и към разнообразната практика на управлението в публичната сфера, нейната устойчивост и потенциал за промяна, очаквано лидерство и участие в рамките на устойчиви стратегии за развитие и социален интегритет.

Поканата е отправена към преподаватели и изследователи от различни научни области, имащи общо с идентичността на публичната администрация като интердисциплинарна област, нейното актуално състояние и очаквани промени. Тя е насочена към експерти както в публичната, така и в частната сфера, чиято дейност се среща с проблемите на публичната администрация пред лицето на кризата и перспективите за развитие.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция.

Работни езици на конференцията: български и английски.
Информация за конференцията на: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980