Начало / Новини / Календар / Руски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула:

1. Лексика и граматика

Тестовият модул се състои от 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език. Всяка задача представлява изречение с липсващ компонент (дума или словосъчетание). За него се предлагат три варианта, само един от които е правилен.

Времетраене – 30 минути.

Максимален брой точки – 30.

2. Слушане с разбиране

Тестовият модул се състои от 13 задачи, с които се проверяват уменията за осмисляне и извличане на информация от звучащ текст (300-400 думи // 3-4 мин.) на руски език. Шест от задачите изискват отговор «да» или «не» (за всеки верен отговор се присъжда 1 точка). Останалите 7 задачи са с многовариантен избор. Изборът се прави между 3 варианта, само един от които е правилен (за верен отговор се присъждат по 2 точки). Кандидат-студентите първоначално се запознават със задачите и вариантите за отговор. След това слушат текста 2 пъти, като през същото време отбелязват верните отговори.

Времетраене – 20 минути. Максимален брой точки – 20.

3. Четене

Тестовият модул проверява уменията на кандидат-студента за осмисляне и извличане на информация от писмен текст. Той се състои от 2 текста, всеки от които е с обем 250-300 думи. Тестът включва 10 задачи. Към всяка задача са формулирани 3 варианта на отговор, само един от които е правилен.

Времетраене – 20 минути. Максимален брой точки – 10.

4. Писане

Тестовият модул включва есе на зададена тема, за която не са необходими специализирани знания. Обемът на есето трябва да е 150-200 думи. Проверява се способността на кандидат-студента да изразява свободно и аргументирано своите мисли на правилен руски език.

Времетраене – 80 минути. Максимален брой точки – 40.

За повече подробности: тук .