Начало / Новини / Календар / Откриване на нов лабораторен комплекс в Биологическия факултет

Биологически факултет (бул. „Драган Цанков“ №8)

На 24.06.2021 г. (четвъртък) от 15,00 часа в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. "Драган Цанков" №8, ще се състои официалнa церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамента „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по:

  • Микробиологични изследвания,
  • Вирусологични изследвания,
  • Клетъчна и молекулярна биология,
  • Вивариум с физиологична лаборатория,
  • In vitro размножаване с Оранжерии за адаптиране на растения.

Изграждането на лабораторния комплекс е реализирано със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране.

Бенефициенти на проекта са: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водещ партньор), Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН.

Новият лабораторен комплекс представлява модерна научно-изследователска структура, с най-съвременно научно оборудване, което създава условия за работа и развитие на екипа от изследователи.

Основната дейност на комплекса ще бъде свързана с изследване на комплексни екстракти от лечебни и ароматни растения, техни фракции и метаболити по отношение на спектър от биологични активности, като антимикробна активност, антивирусна активност, in vitro и in vivo изследвания на клетъчно, органно и организмово ниво.