Начало / Новини / Календар / Обща докторантска конференция „Млади изследователи“

Аула, Ректорат

На 21.02.2018 г. от 10 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде открита докторантската конференция „Млади изследователи“, организирана от Докторантски център „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В сутрешната сесия академични лекции ще изнесат:

Доц. д-р Милен Богданов, на тема „Зелена химия, иновативни технологии и йонни течности“

Доц. Богданов е автор на 53 научни публикации, повечето от тях (42) индексирани в SCOPUS и Web of Science, и на 2 глави от книги (изд. Springer-Verlag Berlin Heidelberg). Научните му интереси са в областта на новите методи за синтез на биологично активни съединения, алтернативните методи за изолиране на природни съединения от растения с помощта на йонни течности, изясняването на реакционни механизми и на механизми на ензимно инхибиране.

Проф. дфн. Анастас Герджиков, на тема „Развитие на идеята за доброто управление от античността до днес“

Преподавателската работа на проф. Герджиков обхваща курсове по латински език и автори (ораторска проза, историография, философия) и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика”. От 2015 г. е ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В следобедната сесия са планирани панелите за изнасяне на докторантските доклади. Ще бъдат представени над 100 разработки, разпределени в 18 тематични области: Обучение по природни науки, Икономика и иновации, Политика, Пропаганда и комуникации, Математика и ИТ, Педагогическа работа и др. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Събитието се провежда в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0013 (Докторантски център „Св. Климент Охридски“). Центърът осигурява финансиране за краткосрочни научни визити (над 200 пътувания), специализирани курсове и закупуване на научна литература (над 300 специализирани заглавия).

Подробната програма е публикувана на страницата на проекта: phdsu.blogspot.bg