Начало / Новини / Календар / Научна сесия 2018 "Вечер на химията"

Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучър 1

На 23 ноември 2018 г. във Факултета по химия и фармация ще се проведе научна сесия, посветена на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден". Ще бъде честван и 80-тия юбилей на проф. дхн Галин Петров.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Програма