Начало / Новини / Календар / Лекции на доц. Елена Христова и доц. Ления Гонсалвеш-Мусакова

Конферентна зала, Ректорат

На 26 май 2022 г. от 13.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет ще се състоят публични лекции на доц. Елена Христова и доц. Ления Гонсалвеш-Мусакова. Темата на лекцията на доц. Христова е „Атмосферни аерозоли - видове, състав и влияние върху климата и здравето на човека“, а на доц. Гонсалвеш-Мусакова – „Анализ на полициклични ароматни въглеводороди в атмосферен аерозол“.

Събитието се организира от проф. Ирена Костова-Динева от Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ на Геолого-географския факултет на Алма матер.

1

Доц. д-р Елена Христова е ръководител сектор „Радиометрични измервания и химия на валежите“ и ръководител на „Лабораторията по химия на валежите“ в департамент „Метеорология“ към Националния институт по метеорология и хидрология. Тя получава докторската си степен по химично инженерство в Химикотехнологичен и металургичен университет – София през 2012 г. Нейните изследователски интереси включват замърсяване на въздуха и водите. От 2012 година до днес научните ѝ интереси са в областта на изследване химическия състав на атмосферните аерозоли, определяне на основните групи източници на замърсяване с ФПЧ в градска среда с използване на рецепторни модели, измерване концентрациите на Black carbon („черен въглерод“) в атмосферен въздух, както и химическия състав на атмосферните депозиции в България. Има повече от 40 публикации в научни списания и сборници от конференции, ръководи и участва в редица научни, научноприложни проекти и задачи в НИМХ, в т. ч. такива финансирани от Международната Агенция по Атомна енергия, Трансгранично сътрудничество с Турция, Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“, ФНИ. Доц. Христова участва в обучението на студенти и ученици в рамките на споразумения на НИМХ и Катедра „Метеорология и геофизика“ – Физически факултет на Софийския университет и НПГПТО „М. В. Ломоносов“. За научните си резултати през 2014 г. получава Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“, присъждана от Общото събрание на БАН. Научноприложните ѝ приноси са свързани с организиране, поддръжката и развитието на дейността по мониторинг на състава на валежите. Автор е на внедрена в практиката на НИМХ методика за тези наблюдения.

Доц. д-р Христова е участвала в международни специализации в Австрия, Португалия, Хърватска, Гърция, Унгария, Литва на теми свързани с определяне на елементния състав на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с недеструктивни методи на анализ и идентифицирането на основните групи източници на замърсяване с ФПЧ.

Към момента доц. д-р Христова е ръководител на проект, финансиран от ФНИ на тема „Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда“ и акроним CARBOAEROSOL

2

Ления Гонсалвеш-Мусакова е доцент в направление „Химически науки“ по научна специалност „Аналитична химия в катедра „Химия“ на Факултет по природни науки на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и е ръководител на Централната научноизследователска лаборатория към Университета. Доц. д-р Гонсалвеш-Мусакова води лекции и упражнения по „Съвременни методи за анализ“, „Инструментални методи за анализ“, „Аналитична химия“, „Органичен анализ“ и др. Първоначалните й научноизследователски интереси са в областта на биодесулфуризация на твърди горива, представени в редица публикации и дисертационен труд на тема „Изучаване на сярата и органичните серни съединения при биодесулфуризация на въглища нисък ранг“, защитен в ИОХЦФ-БАН и Университета на Хаселт, Белгия. През годините д-р Гонсалвеш се занимава и с детайлно охарактеризиране на геоложки образци и продукти от пиролиза на отпадъци, в т.ч. изкопаеми горива, хуминови киселини, въглени, активни въглени и др. Доц. Гонсалвеш-Мусакова използва широк набор от аналитични подходи, експериментални стратегии и инструментални техники и доразвива голяма част от тях. Други нейни научни приноси са свързани с оползотворяване на отпадни продукти, чрез т.н. „бавен“ пиролиз, последван от активация, химично и физикохимично охарактеризиране на получените продукти и техните адсорбционни способности по отношение на неорганични замърсители във водни разтвори. Тя има приноси и в анализа на качеството на атмосферен въздух с фокус върху полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) във фини прахови частици.

Доц. д-р Гонсалвеш-Мусакова е специализирала в Турция, Белгия, Украйна и е работила като изследовател и ръководител в редица национални и международни проекти, в т.ч. такива финансирани от ФНИ, Международна агенция по атомна енергия, Седма рамкова програма на Европейския съюз и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, 2014-2020. Съавтор е в над 45 научни публикации и доклади.