Начало / Новини / Календар / Изпит по италиански език за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсният изпит по италиански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматически материал, разширен до активното владеене на около 4000 думи и изрази, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

Диктовка (с обем до 20 машинописни реда) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема италианската реч и владее италианския правопис.

В преразказа (на текст с обем до 1 машинописна страница) се проверява умението на кандидата да предава цялостно и свързано съдържанието на два пъти прочетен текст. За преразказ се дава непознат текст по тематика, застъпена в програмата на средните училища.

Преводът (с обем 20-25 машинописни реда) от италиански на български се извършва без речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и предаването на правилен български език на оригинален италиански текст.

Езиков тест (състоящ се от 2 абзаца по 10 реда) има за цел да провери познанията на кандидат-студентите по граматика и лексика на съвременния италиански език.

За повече информация: тук.