Начало / Новини / Календар / Изпит по химия за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 5 юни 2021 г. от 9.00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по химия за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 г.

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използване на 30 % от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряване на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен, с времетраене четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в Софийския университет. Той се състои от две части. Първата включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет) върху материала по неорганична и органична химия; втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и 2 по органична химия).

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще бъдат предоставени помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност).

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет и представлява развиване на тема от учебния материал от VII, VIII, IX и X клас. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

Темата трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по химия. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на химичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на химичните термини; обща химична и езикова култура на кандидата.