Начало / Новини / Календар / Изпит по химия за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен. Времетраенето на изпита е четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в Софийския университет.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет.

Компонент 1 се състои от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет) върху материала по неорганична и органична химия; втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и 2 по органична химия).

Отговорите на въпросите от теста се прибират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само един верен отговор. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. На въпроси с повече от един отбелязан отговор не се присъждат точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат, че: разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за решаване на конкретни химични проблеми, имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, правилното решение на всяка задача носи от 15 до 25 точки.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност).

Компонент 2 е развиване на тема от учебния материал от VII, VIII, IX и X клас. Този компонент е за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността „Медицина“. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

Темата трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по химия. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: а) вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на химичния материал; б) начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; в) владеене и правилна употреба на химичните термини; г) обща химична и езикова култура на кандидата.

За повече информация: тук .