Начало / Новини / Календар / Изпит по френски език за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсният изпит по френски език цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Диктовката (с обем 15-20 стандартни машинописни реда) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис. За диктовка се подбира художествен или журналистически текст от съвременен френски автор. Текстът се прочита три пъти: първият - с нормална скорост, при втория се диктува и накрая се прочита за проверка. Дават се 10 минути за коригиране. Общото времетраене на диктовката е от 30 минути. Максимален брой точки -15.

Преводът от френски на български език е с обем от 15-20 стандартни машинописни реда и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст. Подбира се публицистичен или художествен текст от съвременен автор. Времетраенето на елемента превод е 45 минути. Максимален брой точки - 20.

Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език. Общото времетраене на теста е около 2 часа. Максимален брой точки - 55.

За повече информация: тук .