Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 29 май 2022 г. от 9.00 ч. в Софийския университет ще се проведе изпит по биология за кандидат-студенти. Изпитът е писмен с времетраене четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в СУ.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност Медицина в СУ.

Компонент 1 „Тест“ е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по Биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология.

Компонент 1 „Тест“ се състои в решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас със следните формати: 1) множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и 2) структуриран отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения. Задачите са формулирани съгласно приложената Програма по биология.

Кандидатстудентският изпит по Биология се основава на държавните образователни изисквания на учебната програма по Биология и здравно образование, одобрена от МОН за VIII, IX и X клас на средните училища, залегнала в учебниците, издадени след 2017 г. При подготовката за изпитната програма да се използват учебниците, одобрени от МОН, които са препоръчани в Програмата от Справочника, и са посочени като литература.

Компонент 2 на изпита по биология е задължителен за кандидат-студенти, специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. До участие в балообразуването и класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили „ДА“ на този компонент.

Компонент 2 включва кратки, точни и изчерпателни отговори на 4 въпроса от учебния материал, които могат да съдържат освен отворен отговор и означаване на схема, попълване на таблица и др.

За повече информация: тук.