Начало / Новини / Календар / Изпит по английски език за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

1. Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ) из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и др., и не съдържа специализирана терминология. Текстът се прочита 3 пъти: първия път – с нормална скорост, при второто четене се диктува и накрая се изчита отново за проверка. Времетраене – около 25 минути. Максимален брой точки – 15.

2. С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене. Състои се от следните 4 типа тестови задачи с многовариантен избор:
– Разбиране при четене на текст от художествената литература с дължина 750–850 думи, върху който са зададени 10 въпроса. Към всеки въпрос са формулирани четири отговора, един от които е правилен. Време за избиране на правилните отговори към всички въпроси – 25 минути. Максимален брой точки – 10.
– В научно-популярен или художествен текст с дължина от около 500 думи на десет места са пропуснати думи или части от словосъчетания. Предлагат се четири възможности за попълване, като само един от отговорите е правилен. Задачата на кандидата е да посочи правилните отговори. Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.
– Откриване на грешки в 20 изречения. Задачата на кандидатите е за всяко изречение да посочат кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешката (ако в изречението изобщо има грешка). Ако преценят, че в изречението няма грешка, посочват отговора No error. Времетраене – 20 минути. Максимален брой точки – 20.
– Избиране на най-подходящите в синтактично и смислово отношение парафрази за 10 изречения. Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.

3. С краткото съчинение се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема (дава се възможност за избор между две теми ), за която не е необходима теоретична подготовка. Дължината на съчинението трябва да бъде 1–1,5 страници (300–350 думи), като кандидатът разполага с 50 минути за написването му. Максимален брой точки – 25.

За повече подробности: тук .