Начало / Новини / Календар / Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Конферентна зала, Ректорат

На 3 и 4 декември 2019 г. в Конферентната залав в Ректората на Софийския университет ще се проведе докторантски семинар "Медии и комунакиции". Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация.

Семинарът се провежда в рамките на Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Докторантите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация са поканени да вземат участие в него с 10-15-минутни доклади, свързани с докторантските им тези и с актуални изследвания в полето на обществените комуникации и информационните науки.

Форумът има за цел да подкрепи обмена на теоретичните и практико-приложните постижения на младите изследователи, да очертае интердисциплинарни връзки и разнообразен инструментариум в научните изследвания.

Във фокуса на Семинара е взаимодействието между изследователи с различен опит и проучвателски нагласи, следващи различни теоретични парадигми, методологии и научни традиции. Дискусията между тях би могла да е тласък за научно развитие и гарант за увеличаване на качествените докторантски тези. Приемствеността в науката, осъществявана чрез връзката учител – ученик и чрез подкрепата на младите учени, е водеща платформа на изявата.

Канят се всички научни ръководители да се включат във Форума, като изслушат представянията на нашите млади колеги и участват в дискусиите.

Заявки със заглавията и резюметата на докладите се приемат на адрес nauchen@fjmc.uni-sofia.bg до 22.11.2019 г.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Програма