Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Интуитивно-емоционалният икономически агент

   

 

Име на постижението: Интуитивно-емоционалният икономически агент

Автор: доц. д-р Георги Менгов, катедра "Статистика и иконометрия"

Научна област на разработката: Поведенческа икономика

G.Mengov
 

Георги Менгов е доцент в Стопанския факултет на Софийския университет, катедра Статистика и иконометрия.

Доктор по приложна кибернетика.

 

Работил е като научен сътрудник в лаборатория по биомедицинско инженерство в БАН, като консултант по информационни технологии в американска корпорация, участвал в създаването на информационни системи в банки в лондонското Сити и Санкт Петербург, Русия. Автор е на около 50 публикации. Бил е гост-лектор в европейски университети.

доц. д-р Георги Менгов

През последните десетилетия необходимостта от адекватно разбиране и прогнозиране на стопанските системи доведе до обогатяване на икономическата наука с нови експериментални методи и нови математико-психологически и компютърни модели.

От 2002 г. д-р Георги Менгов з аедно с колеги информатици и психолози от Софийския университет прилага тези инструменти, за да установи нови закономерности в нагласите и поведението на хората в ролята им на икономически агенти.

През 2006 г. екипът си поставя за цел да проведе експеримент, с който да изследва приложимостта на някои фундаментални теоретични резултати на основоположника на математическата невронаука проф. Стивън Гросбърг и негови ученици за разбирането на интуитивно-емоционалните реакции на пазарните играчи. В разработването на идеите е привлечен и германският икономист д-р Хенрик Егберт. Експериментът се провежда през май 2007 г. и в него участват 129 студенти от Софийския университет. Данните са анализирани посредством сложен компютърен модел, чиито уравнения са решавани числено в продължение на седмици, докато се получи оптималното прогнозиране на реакциите на всеки участник.

Изследването доказва перспективността на новите идеи по безспорен начин. Резултатите са публикувани в едно от водещите списания в света в конкретната област: „Neural Networks“ (5-годишен импакт фактор 2,501).

Така е даден старт на поредица от експерименти, все по-близки до реалните пазари, с което е хвърлен мост към важни за практиката научни дисциплини като микроикономика, макроикономика и управление на човешките ресурси. В резултат се ражда още един източник на нови идеи относно природата на човешката мотивация.

Разработките са финансирани отчасти от Фонд „Научни изследвания“ на СУ (СУ231/2009) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG051PO001-3.3.06-0012).

 

model

Компютърен модел, основан на математическата невронаука, обяснява и прогнозира удовлетворението и разочарованието на участника в икономическия експеримент и отчита формирането в съзнанието му на субективна репутация на доставчиците