Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 
 
АКТУАЛНО
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност Clean & Circle „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"
Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
SGIP-long
SECOND YOUNG SCIENTISTS SEMINAR ON GENETICS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
S G I P 2018
3.10.2018 – 05.10.2018 Faculty of Biology – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2018
НОВИНИ
(преподаватели и служители)
НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ