Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

 

За организацията и начина на провеждането на учебните занятия през зимния семестър на академичната 2021/2022 г. във ФЖМК

Уважаеми колеги,

Поздравявам всички новоприети студенти и им желая академични успехи и незабравим и пълноценен студентски живот! Добре дошли във Факултета по журналистика и масова комуникация!

Във връзка със Заповед на Ректора и на базата на решение на Факултетния съвет на ФЖМК от 9.09.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Обучението на студентите във всички специалности в бакалавърската степен и на всички магистърски програми, редовно и задочно обучение, да се организира и проведе по т.нар. хибриден модел, съчетаващ дистанционни форми на преподаване − посредством платформите „Мудъл“, „Майкрософт Тиймс“, „Зуум“ или по изключение в други платформи (за лекциите и занятията в големи групи и потоци), и присъствени занятия за лекциите в профилите, за практикумите, упражненията, семинарите в сградата на ФЖМК, като се съблюдават всички санитарни и противоепидемиологични мерки. При изготвяне на разписите на занятията са взети предвид броят на студентите в специалност (курс, поток, група); капацитетът на залите, в които се провеждат занятията; характерът на обучението (лекции, семинарни занятия, лабораторни упражнения, практически занятия и пр.).
  2. За първи курс, редовно и задочно обучение, семестърът ще протече в присъствена форма в сградата на ФЖМК, за което са предвидени големи зали, предприети са съответните санитарни и хигиенни мерки.
  3. Изпитните сесии във ФЖМК за задочно и редовно обучение в трите степени ще се проведат както присъствено, така и дистанционно – според формата на изпита и капацитета на залите.
  4. Защитите на дипломни работи през ноемврийската сесия ще се проведат онлайн в платформата Зуум – по график.

Надявам се в настоящата ситуация организацията на семестъра да се основава на съгласие, информираност и добра комуникация между студенти, преподаватели, катедри и деканат.

Разпис на занятията за зимен семестър на студентите редовна форма на обучение.

Каня всички първокурсници от специалностите Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване и Комуникационен мениджмънт, редовно обучение, на официално откриване на академичната година на 1 октомври от 14 часа в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15.

Във връзка със заповед на Ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ №РД19-279/23.07.2021 г. е определен Графикът на учебния процес за Факултета по журналистика и масова комуникация .

На вниманието на студентите от първи курс предоставяме Ръководство за организация на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация .

Желая на всички студенти, преподаватели и администрация успешен зимен семестър!

Проф. д-р Веселина Вълканова

Декан на ФЖМК

Допълнителен конкурс по програма Еразъм+

Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г., Ви информираме, че кандидатите могат да подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество", в периода 14 септември - 17 октомври 2021 г. Повече информация може да се намери на сайта на програма Еразъм+ на СУ "Св. Климент Охридски"

Излезе от печат сборникът "Качествена журналистика и нова комуникационна среда"

kach01

В сборника "Качествена журналистика и нова комуникационна среда" са събрани докладите от Международната научна конференция, проведена на 29 и 30 октомври 2020 г. в София под същото заглавие и организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Конференцията се проведе в трудното време на пандемията и критичната точка на медийната ни екосистема и бе осъществена чрез видеоконферентната платформа Microsoft Teams.

Именно в кризисни ситуации като настоящата пандемична ситуация, която постави участниците в конференцията зад камерите и микрофоните на компютрите, а не в обща конферентна зала, можем да видим връщане на доверието в традиционните медии, които не фабрикуват новини, проверяват факти, без да спекулират със страховете на хората. Въпреки необичайния начин на провеждане конференцията успя да постигне целите си: да срещне журналисти с дългогодишен опит, изследователи, учени и преподаватели от България, Европа и света и да открои основните проблеми, свързани с качеството на медиите и предизвикателствата пред журналистиката в новата комуникационна среда.

Участниците в конференцията представят своите доклади в панелите: "Професионални стандарти - исторически и съвременни перспективи", "Медийно изкуство и художествена журналистика - значение и употреба", "Визуална и невербална комуникация в медиите", "Медиите в условията на пандемия", "Инфодемия за пандемия", "Медийни езици - превод (невъзможен)", "Медии, аудитория - променена комуникация", "Светът, ценностите, медиите", "Комуникационни предизвикателства пред новата комуникационна среда".

Преподаватели и изследователи от 12 български университета, както и журналисти от Българската национална телевизия дискутират със свои колеги от чуждестранни университети и обучителни организации като Училището за аудиовизуален превод в Москва, Московския държавен институт за международни отношения към Министерството на международните отношения, Московския държавен университет, Грузинския частен университет, Европейската асоциация за журналистическо обучение.

Качествена журналистика и нова комуникационна среда. С.,ФЖМК, 2021, 508 с., ISBN 978-619-7567-07-6

Магистърски програми на ФЖМК: кандидатстване от 30 август до 28 септември 2021 г.

Докторска програма „Медии и комуникации“: кандидатстване септември-октомври 2021 г.

Важно за заверяването на летните учебни практики

Master's Degree Program in english: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

DMC

The program aims to prepare qualified specialists in response to an emergency needed in the labor market of professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication that will grow globally. The program provides students with the necessary theoretical knowledge and professional skills in the field of contemporary journalism and digital media, audiovisual communications, Public Relations, digital marketing communications and advertising. It offers the following opportunities for specialization: profile "Digital Media", profile "PR in the Digital Age” and profile "Digital Advertising and Marketing". The program aims to train and qualify professionals in response to an urgent need in the labor market for professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication. More

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел. 029819409

e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com

Facebook Страница

fjmc.eu

Важно: От 27 май 2021 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК.

fjmc2020

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Учебни практики

 

АКТУАЛНО

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“