Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Представяне

   

През 2012 г. Химическият факултет се преобразува във Факултет по химия и фармация с решение на Народното събрание обнародвано в бр.16 на ДВ/24.02.2012 г.

Във Факултета по химия и фармация ежегодно се подготвят около 700 студенти в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, както и около 50 докторанти, в акредитирани с отлични оценки от НАОА специалности в направление 4.2. Химически науки, 1.3. Педагогика на обучението по …, и 7.3. Фармация.

Най-старата специалност във Факултета е "Химия". От учебната 2006/2007 г. започва прием на студенти по специалности „Компютърна химия" , „Екохимия" и "Ядрена химия". От учебната 2008/2009г. се приемат студенти и в специалността „Инженерна химия и съвременни материали" (с частично обучение на английски език). От учебната 2012/2013 г. започва прием на студенти в новата специалност "Фармация". От учебната 2014/2015 г. започва прием в новата специалност „Химия и английски език“, която заедно със специалностите "Химия и физика" и "Химия и информатика" подготвя едни от най-добрите учители по химия в страната.

Обучението се провежда по нови учебни планове, разработени в съответствие с българското законодателство и съобразени с изискванията на Европейския съюз. В тях са отразени както общоприетите принципи, валидни за всички реномирани университети в света, така и българските традиции в областта на висшето химическо образование и на фармацията.

FHF

Общият брой на преподавателите е 116, от които 1 академик, 2 член-кореспонденти, 30 професори, 44 доценти, 36 главни асистенти, 6 асистенти и 4 главни специалисти, 108 от тях с научни степени: 9 доктори на химическите науки, 1 доктор на математическите науки, 1 доктор на физическите науки, 2 доктори на фармацевтичните науки, 97 доктори на науките. Преобладаващата част са специализирали в известни университетски и научни центрове в Северна Америка и Западна Европа. Научните им трудове се публикуват в най-реномираните специализирани научни издания и намират широк отзвук в научната литература.

Научната и преподавателската дейност е организирана в седем основни катедри: Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и фармакогнозия, Физикохимия, Фармацевтична и приложна органична химия, Приложна неорганична химия и Инженерна химия и фармацевтично инженерство; и в няколко учебно-научни лаборатории (Учебно-научна лаборатория по Социална фармация и фармакоикономика, Учебно-научна лаборатория по Технология на лекарствените форми, и др.).

Факултетът по химия и фармация сътрудничи активно със сродни научни и образователни институции от България и чужбина, както и с български и международни индустриални компании и организации.

Факултетът по химия и фармация на СУ е член на Българския Фармацевтичен Съюз.

Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) от юни 2016 г.

-----------------------------------

 

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.

Факултетът по химия и фармация е активен партньор на компанията Unilever в рамките на стратегическото партньорство на компанията със СУ.