Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Екохимия

   

Ръководител: проф. д-р Ирина Караджова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 421

тел.: 8161 356

е-mail: Karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: гл. ас. д-р Елисавета Младенова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 421

тел.: 8161 356

е-mail: ahem@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): осем

Избираеми дисциплини за зимен семестър на уч. 2021/2022 г.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Бакалавърската програма „Екохимия“ подготвя високо квалифицирани специалисти със задълбочени познания в областта на:

 • Типове и свойства на характерните замърсители на околната среда.
 • Химия на процесите в околната среда.
 • Организиране на мрежи за мониторинг и контрол на околната среда.
 • Методи за контрол и анализ на обекти от околната среда.
 • Класификация, интерпретация, моделиране на обекти от околната среда.
 • Зелени производства.
 • Методи за пречистване и контрол на отпадъци.
 • Експертни оценки за качеството на околната среда.
 • Оценки на риска от влиянието на антропогенни фактори.
 • Експертни оценки при разработване на планове за управление на околната среда
 • Експертни оценки за прилагане на европейското законодателство и разработване на национално законодателство в областта на околната среда

 

Бакалаврите по екохимия могат да провеждат научно-приложни изследвания в областта на аналитичната химия на околната среда, екологията, опазването на околната среда, екометрията, токсикохимията, агрохимията, хидрохимията, атмосферната химия, зелени химични технологии. Могат да

Бакалаврите по екохимия притежават специфични умения за контрол и оценка на антропогенните влияния при работа в национални и районни агенции по опазване на околната среда, в хигиенни институти и индустриални предприятия. Владеят и прилагат европейските норми и директиви в областта на опазването на околната среда. Имат експертни знания и могат да оценяват качеството на околната среда, могат да интерпертират достоверно данни от мониторинг и да предлагат мерки за опазване на околната среда.

Химията на околната среда, съчетана с познания в областта на биологията, физиологията, хидрологията, геохимията, са основни дисциплини в специалността.

Природата разгледана от гледна точка на химията, проследена от гледна точка на мониторинга и аналитичния контрол, оценена от гледна точка на екометрията са основните направления в специалността.

Приемът на студенти за специалността „Екохимия” се извършва чрез конкурсен изпит или с оценката от матура по Химия (Химия и опазване на околната среда) или Биология (Биология и здравно образование). Като балообразуваща оценка участва и оценката по химия от дипломата за средно образование.