Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия

   

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. дхн ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ

стая 328, телефон 02 8161 206

email nhgtz@chem.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт: http://www.chem.uni-sofia.bg/depart/itchem

Преподаватели

 

Основана 1925 г.

Научноизследователско направление: физикохомични основи на материалознанието; металознание; химия на твърдото тяло; приложна неорганична химия.

 

Катедра Неорганична химична технология е създадена през 1925 г. с ръководител доц. Иван Юрданов Трифонов (1897-1974). През този период

Copy o2

са написани първите у нас учебници по неорганична технология и металургия: “Лекции по неорганична химична технология” (1927), “Технологично изследване на каменни въглища, кокс, цимент и глина” (1932), “Металургия на по-важните в практическо отношение метали” (1931), “Кратък курс по металургия” (1936). Основните научни изследвания през този период са в областта на черната металургия и горивата.

Picture2

От 1965 г. ръководител на катедра НХТ е проф. Александър Велинов Спасов. Създават се и се развиват нови научни направления по Металознание и Кинетика на хетерогенни реакции и курсове по Металография и Рентгеноструктурен анализ.

В периода 1979 до 1997г. ръководител на катедрата е проф. Стоян Йорданов Будуров. Той разширява и развива тематиките по Физикохимично материалознание, Химия на твърдото тяло и Приложна неорганична химия. В тези научни области са създадени и четени лекционни курсове. Създава се и се развива научното направление Процеси и апарати в химичната технология.

От 1999 до 2008 г. ръководител на катедрата е проф. дхн Тони Георгиев Спасов. От 2003 г. катедра НХТ се преименува в катедра Приложна неорганична химия. През този период катедрата затвърждава и разширява своето участие в областите на Неорганичното материалознание, Химията на твърдото тяло, Неорганичните химични технологии и Опазването на околната среда. Усилията на изследователите от катедрата се концентрират върху синтеза и изследването на (микро)структурата и свойствата на нови интересни за практиката неорганични материали (аморфни, микро- и нанокристални сплави, интерметалиди, керамика, композити) с помощта на съвременни експериментални и теоретични методи и подходи. Освен чисто фундаменталните изследвания се изучават и възможностите за приложението на тези материали в практиката.

Изследване и разработване на химико-технологични процеси (вкл. моделиране и симулиране) в областта на неорганичните химични технологии и опазването на околната среда е второто важно направление на катедрата, което се развива успешно през последните години.

От 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Мича Каравастева.

В момента в катедрата работят 8 преподаватели, от които 1 професор, 1 доцент и 6 асистенти (1 дхн и 7 доктори), двама химици и един оператор на електронен микроскоп.