Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство

   

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р СЛАВКА ЧОЛАКОВА

стая Л4, телефон 02 8161 698

e-mail sc@lcpe.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт: http://www.lcpe.uni-sofia.bg

Преподаватели

 

Основана през 1983 г.

Научноизследователско направление: дисперсни системи (пени, емулсии, суспензии); капилярни явления и течни филми; двумерни колоидни кристали; разтвори на повърхностно-активни вещества; кинетика и адсорбция при хетерогенни реакции; динамично светоразсейване; елипсометрия; термодинамика и физикохимична хидродинамика на комплексни флуиди; преносни явления и компютърно моделиране; фармацевтични приложения на дисперсните системи.

Катедрата е наследник на „Лаборатория по термодинамика и физикохимична хидродинамика“ основана през 1983 г. като част от Химически факултет на Софийски университет. През периода от 1983 до 1993 г. ръководител на лабораторията е проф. дхн Иван Боянов Иванов. През този период лабораторията отговаря за обучението на студентите в специализация „Химична физика и теоретична химия“ към специалност „Химия“ на Химическия факултет. Повече от 80 % от завършилите тази специализация намират реализация като преподаватели и научни работници в СУ, БАН, както и в множество чуждестранни научни звена в Западна Европа, САЩ и Япония.

От 1993 г. до 2008 г. ръководител на лабораторията е акад. проф. дфзн Петър Кралчевски. През 1999 г. се обединява с ПНИЛ по Мембранни технологии и се преименува на „Лаборатория по инженерна химична физика“.

През 1992 и 1995 г. Лабораторията печели два последователни 3-годишни проекта по програма ТЕМПУС (финансирана от ЕС) за обучение на магистри по "Разделителни процеси в индустрията и околната среда" и "Контрол и пречистване на природни и отпадни води". Обучението се провежда съвместно с университети от Франция, Германия, Англия, Гърция и Белгия.

От 2008 до 2015 г. ръководител на лабораторията, а в последствие и на катедрата е проф. дхн Николай Денков. През май 2009 г. лабораторията се трансформира в катедра "Инженерна химия". През 2008 г. катедрата по „Инженерна химия“ съвместно с катедрата по „Приложна неорганична химия“ създават нова бакалавърска специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, а през 2012 г. катедрата създава нова магистърска програма по „Дисперсни системи в химичните технологии“ в Химическия факултет.

През май 2014 г. катедрата по Инженерна химия се преименува на катедра по „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ и заедно с катедрата по „Приложна органична химия“ отговаря за обучението на студентите от специалност Фармация в курса по „Технология на лекарствените форми“.

Днес академичният състав на катедрата наброява 8 души, от които 4 професори, 2 доценти и 2 асистенти. От тях 1 академик, 1 член кореспондент, 3 са доктори на науките и 8 доктори. В момента по научно-изследователски проекти към НИС, ръководени от професорите в Катедрата, са назначени още 28 души, от които 10 докторанти и 9 пост-докторанти.

Научната тематика на Катедрата е главно в областта на дисперсните системи и техни фармацевтични приложения. Изследванията се извършват в тясно сътрудничество с научни звена и компании от Англия, Франция, Германия, Белгия, САЩ, и др. Броят на текущите научноизследователски проекти по НИС, ръководени от преподаватели от катедрата са 18 с фирми като Unilever, BASF, DOW Corning, Krüss и университетите в Кеймбридж и ETH Цюрих. Катедрата е добре оборудвана с апаратура и компютри за научни изследвания и обучение. Годишно Катедрата публикува средно по 15 научни статии в международни списания и изнася над 30 доклада на международни конференции, както и по покана на чуждестранни университети и компании. Преподавателите от Катедрата са сред най-цитираните български учени: акад. проф. дфзн Петър Кралчевски с над 6500 цитата; проф. дхн Николай Денков с над 5500 цитата в научната литература.