Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Cooperation / Projects

   

Европейските фондове са най-значителен източник за финансиране на учебни и научноизследователски проекти на преподаватели и колективи от ФЖМК.
По програмата на ЕС ТЕМПУС е изпълнен проект за продължаващо обучение по журналистика (1999-2001 г.). Той помогна на преподавателите от специалностите “Журналистика” и „Връзки с обществеността” да осъществят комуникация и сътрудничество с висшите училища от Лил, Ливерпул, и Барселона. Преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация участваха в обучението на голям брой редактори и репортери от БНТ и БНР, както и от регионалните центрове на двата оператора. На базата на лекции и доклади от конференции, проведени по проекта, са издадени 5 сборника по актуални теми на медиазнанието.
ФЖМК ежегодно модернизира своите учебните програми и учебния материал . Двама преподаватели са участвали в проекти за разработване на учебни програми в ресурсния център на Централно-европейския университет в Будапеща.
През учебната 2004-2005 г. ФЖМК е бенефициент по проект по програма ФАР (2004 ) - EuropeAid/113392/D/SV/ BG: Техническа помощ за подобряване на професионалните журналистически стандарти. Проектът се изпълнява от BBC ( WST ) - Лондон, Център за развитие на медиите – България, Human Dynamics (Австрия), Международна федерация на журналистите (Белгия), Университета в Лайпциг (Германия), Дъблинския технологичен институт (Ирландия). ФЖМК участва в частта за модернизиране и осъвременяване на обучението. 15 преподаватели се включиха в инициативата за стипендии на Проекта на ФАР/Би Би Си “Техническа помощ за подобряване на професионалните стандарти в българската журналистика”, като подготвиха проекти за изследвания в сродни институти във Великобритания и Франция и ги реализират в периода април-септември 2005 г. Осем преподаватели участваха в обучителен семинар в Лондон по подпроекта на ФАР/Би Би Си “Модернизиране на академичната учебна програма”.
Представители на ФЖМК участват в други фази на проекта в сътрудничество с Медийната коалиция и СБЖ.
Четирима преподаватели от ФЖМК през последните 5 години са стипендианти по програмата на американското правителство за научни изследвания и академичен обмен ”Фулбрайт ”.
През 2003 г. преподавателски екип на ФЖМК спечели пред ЮНЕСКО проект “Създаване на Интернет портал за образование, култура и медии” ( www.clickbg.net ), реализиран със съдействието на Факултета по математика и информатика по проект, подкрепен финансово от ЮНЕСКО . В портала са представени връзки към различни български сайтове в областта на медиите (печат, радио, телевизия, Интернет, агенции, законодателство и институции, професионални организации), образованието (висше, средно, основно, начално, курсове, законодателство, институции, организации), културата (културно-исторически паметници, културна дейност, институции, управление, организации) и аналитични материали (относно печата, радиото, телевизията, новите медии, рекламата и връзките с обществеността, културата, образованието). Полагат се усилия за поддържане на портала със средства от други източници.
През 2002-2004 г. ФЖМК и Висшето училище по журналистика в гр. Лил, Франция, изпълниха съвместен проект COCOP със съдействието на Френския институт в София. Проектът бе насочен към подобряване на практическата подготовка на студентите в областта на пресата, радиото и телевизията, обмяна на опит в преподаването. В рамките на проекта Франс прес предостави на ФЖМК възможността да ползва емисиите й за учебни цели. Набавена бе и специализирана литература на френски език за библиотеката на ФЖМК. През 2005 и 2006 г. традиционното сътрудничество между ФЖМК и Висшето училище по журналистика в гр. Лил бе продължено с практически ателиета по онлайн журналистика, проведени във Франкофонския център в СУ “Св. Кл. Охридски” от главния редактор на Le Monde.fr.