Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Cooperation / Mobility and Transfers

   

Програма СОКРАТ / ЕРАЗЪМ

Договори

В рамките на програмата на ЕС Сократ / Еразъм ФЖМК на СУ има подписани двустранни договори със следните университети:
1. Лайпцигски университет /Германия/ - Институт по комуникационни и медийни науки- от учебната 2001/2002 до 2005/2006
2. Университет в Ювасквюла /Финландия/ - Департамент по комуникация от учебната 2002/2003 г. до 2005/2006 г.
3. Университет “Кардинал Еререа”- Валенсия /Испания/ - Департамент по журналистика - от учебната 2004/2005 г.
4. Виенски университет /Австрия/ - Институт по публицистика и комуникационни науки – от учебната 2004/2005 г.
5. Католическия университет на Лувен – гр. Лувен ла Ньов – Белгия – за учебните 2006 – 2009 г.

Гост-лектори

В рамките на програмата Сократ / Еразъм по 8 часа лекции за една седмица в нашите университети - партньори са чели:
1. Доц. д-р Минка Златева - в Лайпцигския университет - през учебната 2001/2002 г.
2. Проф. д-р Христо Кафтанджиев - в Университета в Юваскюла - през учебната 2003/ 2004 и през учебната 2004/2005 г.
3. Гл. ас. д-р Дияна Петкова - в Университета в Юваскюла, през учебната 2002/2003 г.

Във ФЖМК на СУ са гостували следните чуждестранни професори:
1.Проф. д-р Яко Лехтонен- през учебната 2002/2003, 2003/2004 и 2004/2005 г.
2.Проф. д- р Бернд Шорб от Лайпцигския университет- през учебната 2002/2003 г.
3.Проф. д-р доктор хонорис кауза Роланд Буркарт от Виенския университет през учебната 2004/2005 година.

В Лайпцигския университет по един семестър като стипендианти на програмата Сократ / Еразъм са се обучавали студентите:
1. Ваня Захариева /Връзки с обществеността/ - през учебната 2001/2002 г.
2. Надежда Стойчева /Връзки с обществеността/ - през учебната 2002/2003 г.
3. Радиана Шопова /Връзки с обществеността /- през учебната 2003/2004 г.
4. Янина Танева /Връзки с обществеността /- през учебната 2004/2005 г.

В университета в Юваскюла по едни семестър през последните две учебни години прекараха студентките по връзки с обществеността Кремена Митева и Ивайла Пешева.
В Университета “Кардинал Ерера” във Валенсия през учебната 2004б2005 г. през зимния семестър се обучаваха студентките по журналистика Василена Георгиева и Елица Савова.

Във ФЖМК като стипендианти на програмата Сократ / Еразъм са се обучавали студентите:
1. От Лайпцигския университет Тимо Кьостер и Томас Траппе, а през летния семестър на учебната 2004/2005 г. - Йорг Бауман.
2. От Университета в Юваскюла Тимо Риеко през учебната 2003/2004 г. и Нини Летниеми през учебната 2004/2005 г.

Условия на конкурсите

Конкурсите се провеждат при спазване на всички изисквания и пълна прозрачност /обяваване на темата за есето и необходимите документи/. Определени са и студентите от факултета - стипендиантите на Сократ / Еразъм през учебната 2005/2006 г. Освен заместник-деканът по международната дейност доц. д-р Теодора Петрова, факултетният координатор на Скорат / Еразъм доц. д-р Минка Златева и преподавателите по езици през тази учебна година в комисията бяха включени също представители на отдел “Международна дейност и протокол” на СУ и на Студентския съвет.
Всеки кандидат представя академична справка за успеха си от следването, който трябва да бъде над 5,00; документ за владеене на съответния език, както и есе по зададена актуална тема в размер до 5 страници с литература.
Най-напред есетата се оценяват от преподавателите по езици, след това - от преподавателите по журналистика и връзки с обществеността - членове на комисията.
С допуснатите до устен изпит кандидати комисията провежда разговор-събеседване за проверка на езиковите им способности и познания в областта на специализираната комуникационна литература. Класирането се извършва по реда на оценките и се обявява официално във витрината на Студентския съвет във факултета.
Протоколите от проведените изпити, есетата на студентите, както и отчетите на българските и чуждестранните студенти –стипендианти на Сократ / Еразъм се съхраняват от факултетния координатор на програмата във ФЖМК на СУ доц. д-р Минка Златева /каб. 54, тел. 9809354, e-mail: zlateva@press.bg/