Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология

   

Прием на студенти: Приемът на студенти държавна поръчка за образователно-квалификационната степен „магистър“ в специалност Геология се извършва с конкурсен устен изпит (събеседване) с назначена изпитна комисия по предварително обявена тематична конкурсна програма.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат студенти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Продължителност на обучението: Обучението се провежда в 3 семестъра, всеки от които с продължителност 15 седмици. Редовната изпитна сесия продължава 3 седмици, а поправителната след трети семестър се провежда веднага след редовната.

Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма от държавната поръчка. След записването си студентът няма право до края на обучението си да променя вида на магистърската програма.

Задължителният минимален общ хорариум за всяка магистърска програма е съобразен с учебния план. По време на обучението си студентът трябва да покрие 90 кредита.

Студентите, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности, различни от Геология, се обучават в магистърските програми за неспециалисти. В анотацията на всяка от тези магистърски програми са посочени условията за кандидатстване и обучение.

Обучението в ОКС „магистър“ в специалност Геология се провежда по следните програми: