Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Приложна геохимия

   
  • Магистърска програма: Приложна геохимия

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления Химически науки, Екология)

Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)

Ръководител на програмата: проф. д-р Ирена Костова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 283Б

тел. 02 9308 276

 

Прием на студенти: За обучение се приемат лица, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по химия и екология от висши учебни заведения у нас и в чужбина. Подборът се извършва по бал, оформен от средния успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „бакалавър“.

Продължителност на обучението: Изисква усвояване на минимум 930 учебни часа аудиторна заетост, провеждане на учебна и преддипломна практика, изработване и защита на дипломна работа.

Магистърският план по приложна геохимия дава възможност на дипломираните бакалаври в областта на химията и екологията да приложат своите знания и умения в изучаването на екологичните геохимични проблеми, геохимията на повърхностните и подпочвените води на почвите, на депонирането на техногенните отпадъци и в търсенето на енергийни и минерални полезни изкопаеми.

Програмата запознава студентите, които не са специалисти по геология, с разпределението на химичните елементи в главните типове скали и скалообразуващи минерали, с тенденциите на преразпределение и миграция на елементи при супергенните процеси, с веществения състав на органичното вещество в седиментите и основните му процеси на трансформация.

Тази програма дава практическа подготовка по геохимично опробване на компонентите на природната среда и ни запознава с възможностите на многоцелевите геохимични изследвания.

Завършилите магистратурата могат да се реализират като експерти по изучаване, опазване и мониторинг на околната среда, като специалисти по изучаване на веществения състав и геохимичните процеси в организациите, занимаващи се с минерално-суровинната база на страната, както и в други области на приложната геохимия.

Учебна практика: Провежда се след края на втория семестър. Продължава 7 дни и е под ръководството на преподаватели. Целта е да се усвоят някои методи за теренни наблюдения и изследвания.

Преддипломна практика – през летния сезон между втория и третия семестър по индивидуална програма за всеки студент. Тази практика има за цел да обезпечи събирането на материали и работа по дипломната теза. Продължителността ѝ е до 7 дни в зависимост от индивидуалната програма.

Дипломна теза. Възлага се най-късно до последната седмица на втория семестър от научния ръководител. Подготвя се паралелно с аудиторното обучение през III семестър. По този начин студентът показва уменията си за самостоятелна работа по приложни геохимични задачи.

 

Учебен план