Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

   
  • Магистърска програма: Минералогия, петрология и полезни изкопаеми – за специалисти*

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Цвета Станимирова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 75

тел.: 02 9308 258

е-mail: stanimirova@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

 

Прием: Приемът на кандидати за места, субсидирани от държавата, се извършва с конкурсен устен изпит (събеседване) с назначена изпитна комисия по предварително обявена тематична конкурсна програма. За обучение се приемат кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ по Геология, Геология и проучване на полезни изкопаеми и други сродни специалности, независимо къде са придобити.

 

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3,50).

 

Продължителност на обучението: Организирано е в продължение на три семестъра по 15 седмици и защита на дипломна теза. Редовните изпитни сесии продължават по 4 седмици, а поправителната след трети семестър се провежда веднага след редовната.

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър по минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ изисква усвояване на 90 кредита за 3 семестъра, разпределени както следва:

 

Аудиторно обучение (минимум 75 кредита): Учебните дисциплини са групирани в три блока – задължителни (24 кредита), избираеми и факултативни (минимум 51 кредита).

 

Дипломна теза (15 кредита). Темата на дипломната теза се определя още при постъпването в магистратурата.

Дипломната теза се изготвя по материали, събрани от студента и неговия научен ръководител, или върху образци от фонда на музея.

Защитава се пред специално назначена за целта комисия от хабилитирани преподаватели. Първата защита (зимна сесия) се провежда до 7 дни след приключване на дипломантския (трети) семестър. Втората дипломна защита се организира непосредствено преди края на летния семестър. На втората дипломна защита се включват дипломанти, които не са се явявали със същата теза на предходни сесии и са представили дипломната си теза най-късно 7 дни преди предварително обявената за защита дата.

 

Образователно-квалификационната степен „магистър по минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

 

Специалистите, придобили образователно-квалификационната степен „магистър по минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, получават както една широка общогеоложка подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на: минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, учението за рудните и нерудните полезни изкопаеми, екологията и опазването на околната среда. Те притежават съвременна теоретична подготовка и практически умения за прилагане на модерни методи и аналитични техники за решаване на конкретни геоложки задачи.

 

С придобитата квалификация магистрите по минералогия, петрология и полезни изкопаеми могат да намерят професионална реализация при: провеждане на регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи; търсене на рудни полезни изкопаеми; регионални и детайлни петроложки, минераложки и геохимични изследвания.

 

Те могат да участват в изготвянето и реализацията на национални и международни проекти в областта на геохимията, минералогията и петрологията и да приложат своите знания като специалисти по екология и опазване на околната среда, като изследователи на природни материали и техни модификации като приложения в съвременни технологии.

 

* специалисти са кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по геология, геология и проучване на полезни изкопаеми и други сродни специалности, независимо къде са придобити.