Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Археометрия

   
  • Магистърска програма: Археометрия - междуфакултетска програма

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител (ГГФ): доц. д-р Момчил Дюлгеров

тел. 02 9308 552

 

Условия за кандидатстване: Кандидатите да имат завършено образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (3.50).

За обучение в магистърската програма по археометрия се приемат студенти, придобили бакалавърска степен по специалностите: Археология, Химия, Геология, География или Биология. За всяка от магистърските програми има прием срещу заплащане до 7 места. Обучението се провежда съвместно от Исторически, Биологически, Геолого-географски, Физически и Химически факултет.

Конкурсен изпит: Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирана комисия за отделните магистърски програми.

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране: Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места по магистърски програми се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

Завършилите магистърската програма по археометрия получават специализирана и профилирана подготовка в областта на археологията и естествените науки, които са свързани с: модерните методи за датиране, количествен и качествен анализ на археологически артефакти; методите на полева и лабораторна консервация на движими и недвижими археологически паметници; специфични естественонаучни методи за полево и дистанционно изследване и документиране на природната среда и археологическите комплекси. Студентите получават теоретически и практически познания и опит, които им дават възможност да се реализират професионално в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на проучването и опазването на културното наследство, които могат да заемат експертни и други длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.