Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Приложна икономическа геология (Applied Economic Geology)

   
  • Магистърска програма: Приложна икономическа геология (Applied Economic Geology)

Обучението се извършва на английски език

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)

Ръководител: проф. д-р Атанас Чаталов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 72

тел. 02 9308 255

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

 

Насоченост, образователни цели

 

Предлаганата магистърска програма цели да създаде приложни практически умения в областта на икономическата геология в съответствие със съвременните стандарти при търсене и оценка на минерални суровини. Важен акцент в програмата са преобладаващите теренни практически лекции и упражнения, които са предвидени да бъдат провеждани в модули в реална практическа среда със съдействието на активни български и чужди минни компании. В теоретичната част на програмата са застъпени курсове, които фокусират върху основните принципи, методи и стандарти за търсене и геоложка и икономическа оценка на минерални суровини, техните ресурси и запаси базирани на програми за 3D моделиране и ГИС среда. Практическата теренна част обхваща специализирани геохимични, геофизични, сондажни и специфични картировъчни методи, техники за опробване, анализ и обработка на геоложка документация и информация на базата на примери и самостоятелна теренна работа. Обучението завършва с изготвянето и защита на дипломни тези при получаване на общо 90 кредита, като се предвижда и раздел с практическа насоченост за търсене и оценка на конкретни минерални суровини.

 

Прием на студенти: Приемат се кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ у нас и в чужбина в областта на специалност „Геология“ със среден успех от следването не по-нисък от добър (3.50). Приемът се извършва чрез събеседване.

 

Продължителност на обучението: Организира се в продължение на три семестъра по 15 седмици, преддипломна практика и защита на дипломна теза. Редовните изпитни сесии продължават по 3 седмици, а поправителната след трети семестър се провежда веднага след редовната.

 

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър по приложна икономическа геология“ изисква усвояване на 90 кредита за 3 семестъра, разпределени както следва:

 

Аудиторно обучение (53 кредита): Учебните дисциплини са групирани в 2 блока – задължителни (29 кредита) и избираеми (24 кредита).

 

Теренни практики (16 кредита): Продължителността им е до 7,5 седмици и се провеждат след първи и втори семестър по обща или индивидуална програма.

 

Самостоятелна теренна работа (6 кредита): Целта е да се придобият практически теренни умения и да се съберат материали за изготвяне на дипломната теза. Темата на дипломната теза се определя до края на първи семестър при постъпването в магистратура.

 

Дипломна теза (15 кредита). Защитава се пред специално назначена комисия от хабилитирани преподаватели. Първата защита (зимна сесия) се провежда до 45 дни след приключване на дипломантския (трети) семестър. Втората дипломна защита се организира непосредствено преди края на летния семестър, като датите се оповестяват със заповед на декана на ГГФ. На втората дипломна защита се включват дипломанти, които не са се явявали със същата теза на предходни сесии и са представили дипломната си теза най-късно 7 дни преди предварително обявената за защита дата.

 

Образователно-квалификационната степен магистър по приложна икономическа геология се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

 

Професионални компетенции. Специалистите, придобили образователно-квалификационната степен „магистър по приложна икономическа геология“, получават както една широка общогеоложка и конкретна практическа подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на: икономическата геология и методите за търсене на минерални суровини, приложна магмената и метаморфна петрология, приложна седиментологията, геохимични и геофизични методи за търсене на минерални суровини, ГИС и дистанционни методи, методи за оценка и моделиране на минерални ресурси, специфични методи за геоложко картиране, опробване и документация на минни и сондажни изработки, методи за анализ на геоложки материали, минералогия и опазването на околната среда. Те ще придобият съвременна теоретична подготовка и конкретни практически умения за търсене и оценка на минерални суровини в съответствие с добрите практики и стандарти и за решаване на конкретни геоложки задачи.

 

Професионална реализация. С придобитата квалификация магистрите по приложна икономическа геология могат да намерят професионална реализация в наши и чужди минни компании при: провеждане на локални и регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи; търсене и проучване на минерални находища; регионални и детайлни петроложки, минераложки, геофизични и геохимични изследвания.