Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Управление на качеството

   

Система за управление на качеството във Факултета по химия и фармация на Софийски университет "Свети Климент Охридски"

 

Наръчник по качеството на СУ "Свети Климент Охридски"

(утвърден от АС: Протокол № 9 / 29-04-2015 г., последно актуализиран с решение на АС Протокол № 7 от 26.04.2023 г.)

 

 

ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

В условията на непрекъснато повишаване на изискванията за подобряване на качеството, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е възприел политика по качеството насочена към:

Осъществяване на водеща роля при предоставяне на съвременни форми на обучение и образователни услуги с качество, отговарящо на настоящите изисквания и бъдещите очаквания на клиентите, институциите, бинеса и обществото като цяло“.

Основните принципи на политиката по качеството са:

• ориентираност към изискванията и очакванията на клиентите чрез следене и повишаване на тяхната удовлетвореност;

• пълна ангажираност на ръководството и целия акдемичен персонал за осигуряване единство на целите, посоките на развитие и вътрешната организация;

• внимателно планиране на действията и ресурсите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

• строго прилагане на процедурите и правилата на системата по качество, насочено към непрекъснатото подобряване на вътрешните процеси, координацията и комуникацията и въвеждане на модерни методи на обучение;

• повишаване на квалификацията, инициативността и мотивацията на академичния персонал.

 

За постигане на обявената Политика по качеството Софийският университет „Св. Климент Охридски“ си поставя следните стратегически цели:

• Високо качество на образователната, научноизследователската, културната и информационната дейности;

• Водеща позиция на пазара на образователни услуги в България и региона чрез адекватен отговор на образователните потребности. Активни действия за формиране на пазара;

• Целенасочено интегриране в европейското научно пространство и доближаване до световните стандарти за образование и научна дейност;

• Подобряване на инфраструктурата и работната среда;

• Засилване на гражданското участие на Университета във формирането и развитието на национални и регионални стратегии и политики.

• Поддържане и усъвършенстване на системата за управление на качеството (СУК) в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

 

За постигане на политиката и целите по качеството ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ си поставя като стратегическа задача да разработи, внедри и поддържа системата за управление на качеството (СУК) в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008.