Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Управление на качеството / Комисия по качеството на ФХФ

   

Факултетна комисия по качеството

Катедрени отговорници по качеството

Структура на управление на качеството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Наръчник по качеството, стр. 17 – 19 и чл. 14 от Правилник за устройство и дейността на Университетския център по управление на качеството (УЦУК)

 

1. Факултетните комисии по качеството са помощен орган на Декана и Факултетния съвет.

2. Избират се от Факултетният съвет по предложение на Декана.

3. Състоят се от Ръководител – заместник-декан, представители на катедрите (група катедри), студентите и докторантите.

4. Допуска се включването и на външни представители на основни потребители на кадри, подготвяни от Университета.

 

Факултетната комисия по качеството:

1. Подпомага Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетно равнище на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.

2. Подпомага ръководството на Факултета при внедряването и поддържането на Структура на управление на качеството (СУК) в рамките на факултета.

3. Извършва измерване и анализ на функционирането на СУК и прави предложения за нейното подобряване.

 

Катедрен отговорник по качеството

Осигурява взаимодействието на катедрата с Факултетната комисия по качеството за ефективно функциониране на СУК.

 

Състав на комисията по качеството (с решение на ФС Протокол № 2 от 10.10.2023 г.):

1. доц. д-р Галина Генчева – председател

(Зам. Декан по Управление на качеството, акредитация и връзки с работодатели)

2. гл. ас. д-р Цвета Сарафска– заместник-председател, катедра Приложна неорганична химия

3. проф. дхн Тодор Дудев – катедра Фармацевтична и приложна органична химия

4. проф. д-р Милен Богданов – катедра Органична химия и фармакогнозия

5. доц. д-р Иванка Дакова – катедра Аналитична химия

6. доц. д-р Александрия Генджова – катедра Физикохимия

7. гл. ас. д-р Иван Лесов – катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство

8. гл. ас. д-р Надежда Ангелова – катедра Неорганична химия

9. Кристина Симеонова – докторант

10. Илиан Димитров – студент СРП „Фармация“ – III курс

11. Димитър Гагашев – студент ПН „Химия“ – II курс