Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

 

Юридически факултет

Конкурс за доцент по 3.6. Право (Гражданско и семейно право), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

Единствен кандидат гл.ас. д-р Венцислав Людмилов Петров

Факултет по науки за образованието и изкуствата

Факултет по математика и информатика

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5 Математика (Геометрия), обявен в ДВ бр. 21 / 13.03.2020 г.

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Александър Владимиров Петков.

Председател на научното жури: доц. д-р Юлиян Цанков Цанков, СУ „Св. Климент Охридски“

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.5. Математика (Изследване на операциите), обявен в ДВ бр. 21 / 13.03.2020 г.

Единствен кандидат: доц. дн Надя Пейчева Златева.

Председател на научното жури: проф. дн Марусия Никифорова Божкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.5. Математика (Вероятности и статистика), обявен в ДВ бр. 21 / 13.03.2020 г.

Единствен кандидат: доц. дн Младен Светославов Савов.

Председател на научното жури: проф. дн Марусия Никифорова Божкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии), обявен в ДВ, бр. 48 от 26.05.2020г.

Единствен кандидат: доц. д-р Павел Христов Бойчев

Председател на научното жури: проф. Ана Йовкова Пройкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

Геолого-географски факултет

Богословски факултет

Философски факултет

Факултет по славянски филологии

Исторически факултет

Биологически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители